<video id="Yh1aEv"></video>
<sub id="Yh1aEv"></sub>

<form id="Yh1aEv"></form>

<nav id="Yh1aEv"><listing id="Yh1aEv"></listing></nav>

<nav id="Yh1aEv"><listing id="Yh1aEv"></listing></nav><nav id="Yh1aEv"></nav><form id="Yh1aEv"><th id="Yh1aEv"></th></form>

      Legioná? Jaroslav Janda nám p?ináší svědectví o hrdinství i ka?dodenním ?ivotě rakouského vojáka, vále?ného zajatce a později legioná?e v období 1. světové války.

      Díky jeho bezmála 150stránkovému deníku Moje vzpomínky na světovou válku, který si zde m??ete stáhnout jako pdf nebo e-knihu, o?ívá svědectví, které nám p?i p?íle?itosti 100. výro?í 1. světové války p?ipomene její okolnosti i aktéry.

      P?e?těte si kompletní verzi deníku, zkrácený ?lánek s výběrem toho nejzajímavějšího, pou?te se o srbské frontě, prohlédněte si unikátní fotogalerii, a co vám nebude jasné, osvětlí slovník s vysvětlivkami a komentá?i.

      Chcete něco doplnit nebo máte vlastní poznatky o 1. světové válce?
      Napište nám na info@ nebo diskutujte na facebooku.

      Vzpomínky Jaroslava Jandy na světovou válku 1914–1918

      (zkrácený ?lánek 12 stran)

      M?j děde?ek Jaroslav Janda (1.1.1884 - 24.9.1969) pobyl na vojně mnoho let. V aktivu skoro ?ty?i roky v letech 1905 - 1908, kdy mu vojnu prodlou?il císa? pán z d?vodu anexe Bosny a Hercegoviny Rakouskem-Uherskem. Potom dalších témě? pět let strávil v 1. světové válce. V databázi legioná?? Vojenského historického ústavu je veden jako ?eta? 11. zdravotního oddílu.

      Jako rakousko-uherský voják  byl odvelen na srbskou frontu a byl zajat po dobytí Valjeva srbskou armádou v prosinci 1914. V roce následujícím absolvoval onu strašlivou zajateckou anabázi ze Srbska p?es Albánii a? do tehdejší Valony (Vlorè), cestu lodí na Asinaru a pobyt ve zdejším zajateckém tábo?e a poté cestu do Francie a pobyt v několika tamějších táborech. Do sboru ?eských dobrovolník? legioná?? vstoupil ještě p?ed jeho oficiálním povolením podáním ?ádosti 4. 10. 1917 v tábo?e v Carpentras, od 12. b?ezna 1918 byl ve výcviku, poté p?esunut na frontu, ú?astnil se boj? u Vouziers a Terronu. ?ást výcviku absolvoval jako vojín u 21. pěšího pluku,  poté byl p?e?azen k 22. pěšímu pluku. Demobilizován byl 10. května 1919. Vrátil se ke svému ob?anskému povolání v Planografii v Krakovské ulici na Novém Městě v Praze, zásah? legií na obranu mladé republiky v roce 1919 se ji? neú?astnil.

      V pr?běhu zajetí si Jaroslav Janda vedl podrobné deníkové zápisky s uvedením dat a zejména s podrobným ?asovým popisem pochodu zajatc? p?es Albánii do p?ístavu Vlorè. Ty se mu však v době jeho p?sobení na frontě ve Francii ztratily. V roce 1934 dostal darem dva prázdné vázané sešity, vrátil se tedy k myšlence své zá?itky popsat a 1. listopadu tého? roku se dal do práce. Pamě? ji? mohla tehdy padesátiletého mu?e trochu šálit, zd?razňoval však, ?e p?es mo?né drobné nep?esnosti v uváděných datech jednotlivých událostí bude psát jen o tom, co skute?ně pro?il. Zápisky dokon?il po dvou měsících práce na Silvestra tého? roku. V b?eznu 1962 ve věku ji? více ne? 78 let paměti znovu pro?etl, s úrovní vlastního literárního zpracování projevil velkou nespokojenost, ale p?es několik poznámek a dodatk? (nap?. za?azení úryvk? z knihy francouzského spisovatele H. Barbusse „Oheň“) ji? podstatné změny patrně z d?vodu zhoršující se paměti neprovedl.

      V ?ervenci 2014 uplyne sto let od vypuknutí 1. světové války, ale ji? 1. ledna 2014 vzpomene naše rodina 130. výro?í narození našeho dědy. Proto jsem se rozhodla děde?kovy zápisky opublikovat v elektronické podobě; jejich vydáním bych chtěla splatit dědovi dluh za jeho lásku a obětavost v době mého raného dětství. Ní?e uvádím výňatky.

       

      Mobilizace a cesta na frontu

      V neděli 26. ?ervence 1914 byla vyhlášena ?áste?ná mobilizace. Do 24 hodin se měli všichni p?íslušníci vojenských těles uvedených na plakátech vylepovaných na ve?ejných místech hlásiti u svých útvar?. M?j oddíl však nikde uveden nebyl, asi v souvislosti s tím, ?e z Prahy je do Mostaru v Hercegovině, kam jsem pat?il, dosti daleko. A? v úterý ráno 28. ?ervence jsem se tedy šel hlásiti na vojenské velitelství na Karlovo náměstí na Novém Městě. Upozorňoval jsem, ?e pat?ím do Mostaru k saniterák?m. Šikovatel ve slu?bě mi odebral vojenskou kní?ku, odešel do kancelá?e, za chvíli vyšel a prý, abych u? tam z?stal. Ven u? mě strá?e nechtěly pustit, t?eba?e jsem prohlásil, ?e se musím na vojnu p?ipravit a rozlou?it se s domovem. Později jsem se ale p?ece jen dostal ven a za to u? jsem tam nevlezl, jen skrze plot jsem se vyptával známých, co jsem s nimi v aktivu slou?il, kam jsem p?idělen, a tak jsem to dělal p?es týden, dokud nás neoblékli do mundúru a nenastoupili jsme slu?bu v Albrechtských kasárnách na Smíchově. Mobilizace šla u našeho útvaru velice špatně, jako by to byla ji? p?edzvěst pozdějších potí?í a nesrovnalostí. Speditér, který nám měl p?ivézt ze skladiště vojenskou muntúru a výzbroj, ji celý týden vozil po Praze. Rozkazy se neustále měnily, ko?í se závozníkem a nákladem se ?ídili dle těchto rozporuplných p?íkaz? a z Karlova náměstí vezli vše do Albrechtských kasáren, do Karlína na Invalidovnu, poté na Vyšehrad a nakonec opět na Smíchov. Mezitím pilně v ?ervencovém vedru zavla?ovali svá hrdla a tak jim týden pěkně uplynul. Asi za 14 dn? po vypuknutí války si náš kadet Manda povšiml, ?e k jeho útvaru nepat?ím, ale p?i pra?ském sanitním oddílu R.S.t. 3/8 (ReserveSanitatsAbteilung Nro. 3/8  Korps) si mě p?ece jen ponechali.

      V noci ze 14. na 15. srpna jsem spal v kasárnách oble?en, měl jsem slu?bu jako „tagskaprál“. Ve t?i hodiny ráno byl vyhlášen „tagwach“ (budí?ek) a ji? ve ?ty?i jsme táhli o síle 12 sanitních oddíl? po 60 mu?ích st?edem Prahy na nádra?í císa?e Franze Josefa. Náš oddíl měl hornistu, kterému chyběly p?ední zuby a ani neuměl troubit, to mu však nebránilo, aby ve všech ulicích nevzbou?il spící obyvatele, kte?í udiveně vystrkovali hlavy z oken. Na nádra?í jsem se rozlou?il se sestrou Marií, asi dvě hodiny jsme tam ?ekali a dostali letáky s  písni?kami na cestu. První naše štace byla v Benešově, kde ?ty?em našim voják?m, tou?ícím se ještě osvě?it ?eským pivem, ujel vlak. Poté jsme dojeli do Vídně, a kdy? nás v noci p?etáhli na ji?ní nádra?í a jelo se dále k jihu, pochopili jsme, ?e jedeme na srbskou frontu.

       

      Na srbské frontě a v zajetí

      P?es Záh?eb, Sisak a Sávský Brod, Vinkovci,  Guňu na levém b?ehu Sávy a Br?ku na pravém, kde p?išel rozkaz „všechno ven“ a dostali jsme první „saniteráckou“ práci.  Vykládali jsme dlouhatánský vlak plný puše?né munice, prý tam bylo 16 milion? patron. Z vysokého náspu jsme nosili bedny do p?íkopu a do strouhy, ze strouhy zase nahoru na louku a tam jsme bedny  skládali do kubík?. Po ukon?ení práce jakýsi oficír prohlásil, ?e je vše špatně. A tak jsme to p?ekládali podle šň?ry do ?ad a do vodováhy a? do tmy. Byla to pak ohromná pyramida.

      V Br?ce jsme se usídlili v turecké škole a dostali k ošet?ení první raněné, jich? však denně mnohonásobně p?ibývalo. Všichni měli o?i „na vrch hlavy“, byli vyděšeni a vyprávěli s hr?zou o šrapnelech, o tom, jak Srbi umějí dob?e st?ílet. Vyfasovali jsme 30 voz? s koňmi, ko?í byli místní sedláci, mobilizovaní na po?átku války. Ti se zpo?átku domnívali, ?e byli povoláni k jednorázové práci, kdy? poznali, ?e s námi mají být natrvalo, dosti se jim to zajídalo. A tak se stalo, ?e starý táta vyst?ídal syna – hospodá?e, dítě tátu a postupně místo zdravých silných sedlák? ko?írovali naše povozy děti a starci. Náš oddíl  na po?átku války s bohatými zásobami slamník?, dek a lo?ního prádla, potravin a nádobí vyjel k frontě.  V době p?íprav p?echodu p?es ?eku Drinu, tvo?ící hranici mezi Bosnou a Srbskem, jsme dle rozkazu stavěli feldšpitál ze strom? a větví, ovšem jen proti slunci, ale nikoli proti dešti. Tenkrát nepršelo, a ?ádný na to nep?išel, ?e by mohlo.  První ranění byli srbští vojáci. Také jsme měli polní mši s kázáním, na ni? muselo všechno kolem lágrující a na útok se p?ipravující vojsko. Feldkurát Gabriel si to pak od pán? d?stojník? „vypil“, morálku mu?stva nijak nepozvedl. Kázal toti?, ?e se nalézáme ve velikém nebezpe?í, ka?dou chvíli m??e zaznít povel: Zachraň se, kdo m??eš, nep?ítel je tu!  

      Jako ?eta? jsem ?asto některý ?as i denně jezdil ke korpskomandu k „abfertigungu“ pro rozkazy, s hlášením, pro polní poštu atd. do vzdálenosti 15-20 km podle toho, kde jsme lágrovali. Jezdil jsem vozem podobným bry?ce bez pér, místo sedadla jsem měl jen otep sena.  K tomu zni?ené cesty, tak jsem v?dy p?ijel pozdě ve?er celý rozmlácen a rozt?esen. Jednou ve?er p?ijedu, a hned Macák na mě: „Po?kej, zugsfíro, ty budeš zav?enej, ukrad´ jsi oficír?m uherský salám!“ Myslel jsem, to bude nějaká legrace. Ale všichni mi vá?ně potvrdili, ?e v noci někdo ukradl d?stojník?m salám, podobný salámu mému, a ten byl ú?edně zabaven.  Druhý den jsem ho však dostal zpět, jen dvě kole?ka od?íznutá. Profesor Pelná?, náš léka?, si toti? všiml, ?e konec mého salámu je p?íliš suchý a starý. Odkrojili dvě kole?ka a zkoumali, zda za dvanáct hodin konec takto okorá. To se nestalo, a tak se p?esvěd?ili, ?e není jejich, nebo? z něho jedli ve?er p?edtím, ne? jim byl ukraden.

      Po krásných teplých dnech nastal v ?íjnu 1914 déš? a my neměli nic nad sebou.  Po prvním dešti stekl z našich plachet škrob a byly jak ?ešeta. Na poli u Suljin-Háruň se nacházela hlavní armádní zásobárna. Po navezení mouky za?ali peka?i v pojízdných pekárnách péci komisárek, ale déš? většinu pytl? mouky brzo úplně poni?il. Srbi naplnili lodní mlýny kamením a pustili je po rozvodněné Drině. Mlýny všechny našimi pionéry postavené pontonové a bárkové mosty pobo?ily a vše uplavalo. Pionér?m nez?stalo nic ne? prázdné podvozky. Nato Srbi zaúto?ili a v těch zmatcích na ústupu se mnoho lidí utopilo v ?ece.

      Ve Zvorníku jsme denně ošet?ovali několik stovek nově p?ivá?ených raněných. Nemocnici jsme z?ídili v kasárnách, ranění le?eli na podlaze ve všech barácích i kolem barák? venku. Kucha?i ve dne v noci va?ili, p?i tom si sami museli zabíjeti ?ivé voly, ostatní roznášeli jídlo, tě?ce raněné jsme snášeli z voz? atd. Já měl navíc za úkol shánět chleba od místních peka??. Pracovali jsme týden ve dne v noci. P?icházely rozkazy posílat naše lidi do fronty sbírat raněné. Trény s raněnými stály pak ve velikém lijáku na dvo?e, lehce raněné jsme vynášeli z baráku na déš? a tě?ce raněné se sna?ili umístit vevnit?. Jakmile se nám poda?ilo vše uspo?ádat, p?išel rozkaz k ústupu do Tuzly a poté do Sapny.

      Poté na po?átku listopadu rakouská armáda zaúto?ila, p?ekro?ila Drinu a my jsme se po mnoha peripetiích se zapadlými vozy usadili v Kamenici v soudní budově. V celém měste?ku ve všech domech i skladištích samí ranění, asi p?ldruhého tisíce.  Mimo toho asi 600 zajatých Srb?, které jsme té? krmili a hlídali. Ranění byli do našeho p?íchodu úplně bez pomoci, rány si balili do list? ze soudních knih a protokol?, inkoust se jim vpil do ran, nedalo se to ni?ím o?istit. Z toho byly ?etné otravy krve, mnoho p?ípad? tetanu. Z po?átku tam byl jeden léka? (byl brzy odvelen jinam), s tím jsem chodil po domech a odebírali jsme nemocným mo? do prázdných dělových mosazných patron od šrapnel?. Zásoby jsme brzo vy?erpali, a tak se dělaly nájezdy do opuštěných vesnic a rekvíroval se dobytek, krávy i prasata, aby bylo co va?it. Pán?m d?stojník?m jsme naopak zrekvírovali bednu od ?erveného k?í?e s potravinami pro raněné, kterou ukrývali ve skladišti.

      20. listopadu jsem dostal rozkaz jet do 17 km vzdáleného Valjeva,  po vy?ízení zále?itostí na korpskomandu ?. 15 jsem měl nakoupit zásoby a p?ivézt poštu. Ty scény po cestě byly strašné, uvázlá auta, mrtvoly lidí v blátě le?ící, mezi nimi i jedna ?ena, mrtvoly mladých vodi?? osl? a koní, desítky zví?at. Jelo se p?es všechno, koni p?es krk jedním kolem, ?ádný to neporu?il odklidit. V?bec trény a jejich d?stojníci, ti prohrávali válku svou nedbalostí a hloupostí.  Srbové na ústupu za sebou ni?ili telegrafní ty?e a dráty se válely po silnici. Takový etapový trén (měl a? 150 voz?, vp?edu dva d?stojníky a ?eta?e a kaprála na koních) vjel do drát?, koně se do nich zapletli, celý trén z?stal stát. ?idi? vozu slezl, koně vypletl, p?ejel, ale drát z?stal na silnici. Nezapletl-li se druhý, jistě to byl bu? t?etí ?i ?tvrtý pár koní; a pak se procedura opakovala. Tak to šlo dob?e celý měsíc a „osvícené“ d?stojníky od trénu ani nenapadlo, ?e by ten drát prostě mohli dát z cesty odstranit.

      Do Valjeva jsme se na p?íkaz korpskomanda p?estěhovali na Mikuláše a doufali jsme, ?e po opravě úzkokolejky do Mladenovace a dráhy do Bělehradu budeme moci posílat raněné do Rakouska, a do Srbska budou p?icházet zásoby a munice. Kdy? jsem dle rozkazu dovedl feláka Glovackiho ke korpskomandu, aby nás ohlásil, k našemu p?ekvapení se ji? šikovalo na ulici témě? p?ipraveno k odchodu. Stála tam kavalerie co ochrana, dále všechny kancelá?e v bednách a na koních, a všechen personál, kterého bylo hojně, generálové, štábní oficí?i atd. Dráty od telefon? ust?íhané, u? jsem za?al vě?it, ?e zase pobě?íme. Ale náš abteilung byl ur?en z?stat u raněných, ve městě jsme za?ili dělost?eleckou bitvu a upadli do srbského zajetí. P?edtím jsme se po útěku ma?arských saniterák? museli ujmout špitálu v budově místního gymnasia, 30 našich lidí na 3 000 raněných v nemocnici, v domech, školách a hotelích.

      Ranění nebyli dlouho p?evazováni, v obvazech plno vší, někte?í měli u? otravu. Dr. Milota a dr. Schwarz pracovali od ?asného rána dlouho do noci pouze na amputacích.  Kadeta Mandu jsme p?ivezli nemocného, měl skvrnitý tyfus. První z našeho oddílu také zem?el, šli jsme mu na poh?eb všichni, ve dvojstupu se šavlemi.  Na hrob jsme mu dali k?í?, byl pochován v rakvi a sám. Ve sklepě gymnasia stále p?ibývalo mrtvol. Nakládali jsme je na v?z vojenské lékárny a p?evá?eli na h?bitov, kde byly ukládány do šachet po 25. Naše poh?bívání vypadalo však nejslušněji, h??e byli poh?bíváni z jiných nemocnic, vezeni na malých srbských mizerných vozech, po cestě spadla hlava nebo noha a brousila se o kolo. Od rána do ve?era se jezdilo a dlouho jsme nesta?ili mrtvé odvá?et, zvláště kdy? naplno vypukly epidemie.

      15. ledna 1915 jsem cítil, ?e mnou lomcuje zimnice, mě?ím si teplotu a mám 39.2 hore?ky. Mnozí z našich u? le?eli nemocní, do té doby zem?eli t?i, tak jsem si ?ekl, snad také p?jdeš do neznáma. Chtěl jsem, aby po mně zbyla fotografie, dal jsem se tedy vyfotografovat. Zaplatil jsem p?edem, ?e si pro obrázky pošlu. Napsal jsem adresy dom? bratrovi a sestrám a po?ádal jsem kamarády, aby mně vyzvedli fota a poslali je na p?íslušné adresy. Pak jsem ulehl. Tu noc jsem měl jistě p?es 40 stupň? hore?ky, ve všech kostech bolest, jako bych v nich měl ?havé olovo, a pak jsem nic o sobě nevěděl. Proti hore?ce mi dávali ledové obklady, blouznil jsem, slyšel ot?esy země, chvějící se pod tíhou na frontu ta?ených dalekonosných srbských děl. Po dvou týdnech jsem se za?al uzdravovat, zatímco jiní kolem mě m?eli. Mezi nimi m?j dobrý kamarád Josef Falout.

      Pak p?icházely dopisy na vojáky, kte?í však u? zem?eli. P?íbuzní doma nemohli o svém blízkém nic zvědět, psali adresu na nás všechny zajatce: Vále?ní zajatci ve Valjevu. Prosili nás, abychom jim napsali pravdu, aby alespoň věděli jistě, kde zem?el. Posílal jsem pak mnoho lístk? na všechny strany se všemi daty zanesenými v úmrtní knize. P?íbuzní zprávám nechtěli vě?it a znovu mi psali o další podrobnosti.

      V zá?í 1915 jsem za?al pracovat v šesté reservní nemocnici, srbský pan doktor v hodnosti majora si dal zap?áhnout ko?ár a osobně si mě vy?ádal na zajateckém komandu. Na chvíli jsem byl zase ?lověkem. Spal jsem na vlastní posteli, ?istě ustlané, v pěkném pokojíku, dostal ?isté vy?ehlené prádlo a bílý pláš?, vykoupal jsem se v lázni, a dostával jsem denně ¼ litru dobrého ?erveného vína. Mimo to jsem si zvykl píti slivovici, ?ekli mi, ?e mi to pom??e od pr?jmu, kterým jsem trpěl po celou válku. Měl jsem dozor nad 20 rakouskými ošet?ovateli raněných, nemocní a ranění byli Srbové, poskytována byla dobrá strava a velice dobré ošet?ení léka?ské.

       

      Anabáze z Valjeva do Valony

      Po útoku Bulharska na Srbsko nastala zlá doba pro naše „hostitele“ a pro nás hrozná cesta Srbskem a poté Albánií. My z nemocnic jsme vyrazili 19. ?íjna. P?es ?a?ak, Trstenik a Kruševac do Prištiny se ještě dob?e šlo v útvarech, měli jsme trochu peněz a ob?as jsme i něco jídla fasovali. V pozdějším ?ase hladem a nemocí vy?erpán ?asto jsem z?stal sám, a? druhý ?i t?etí den se s našimi zase shledal. Všechny cesty byly do nedohledna zaplaveny zajatci, kterých se po?ítalo 65 000, dále šlo 60 000 srbských rekrut? a několik tisíc ?ák? d?stojnické školy srbské. Na ústupu jsme viděli st?ílet srbské dělost?electvo, zatím, co jedna baterie st?ílela, druhá nás p?edjela, zaujala nové posice a pak druhá zas ustupovala na nové místo odporu. Pozoroval jsem srbské dělost?elce, byli úplně klidni p?i tom, ?ádný strach neb panika. Výborná organisace.

      P?es Kosovo pole a Mitrovici jsme se dostali do Bicany a stezkou pro osly stoupali do hor. Vysoko v horách foukal silný vítr, poletovaly vlo?ky sněhu a nikde nebylo místa rovného, kde bychom se mohli p?i spaní polo?it bez obavy, ?e se někam nez?ítíme do propasti. Šlo se nám h?? a h?? do vysokých kopc? a zase hluboko do propastí, denně jsme se brodili p?es potoky, někdy ani oheň jsme neměli, a kdy? ano, va?ili jsme si jen ?aj z ostru?in. Za?alo silně mrznout a lidé padali, aby u? nikdy nepovstali.

      Po p?íchodu do Malé Debry jsem prodal Faloutovy hodinky, ale za papírové peníze mi nikdo nechtěl jídlo prodat. V měste?ku Struga na b?ehu Ohridského jezera se mi poda?ilo vyměnit s mladou dívkou poslední kousek mýdla za veliký krajíc chleba. Za celou válku jsem takový nikde v Srbsku neviděl! Pravý ?itný chleba, veliký krajíc z velikého selského bochníku, jako by ho ukrojila naše ?eská „pajmáma“. Zašel jsem k jezeru za boudu a tam jsem celý krajíc snědl. P?ed tím jsem byl blízek zoufalství, ten krajíc mi ?íkal: doufej, dějí se i nemo?nosti, nezahyneš! Te? s lepší náladou a novou nadějí do budoucnosti jsem vykro?il do města. A tam se mi poda?ilo za papírový desetidinár nakoupit ?ty?i veliké nasolené ryby!

      Na h?ebenech hor bylo u? 75 cm sněhu a dále hustě sně?ilo. S povolením srbského podporu?íka a zákazem rozdělávat oheň  jsme z?stali dvě noci v jakémsi chlévě. Ve dne, kdy? jsem musel ven, byl jsem úplně oslepen od sněhu. T?etí den jsme mohli jíti dál, já se s bolavýma o?ima díval na nohy ?lověku, který šel p?ede mnou, abych viděl, kam mám šlápnout. Hned po ránu jsme se museli brodit vodou. Ihned nám to na nohách mrzlo. Kouskem zašpi?atělého d?eva jsem si vyš?uchoval z rozpadlých bot sníh, který se mi tam nacpal a utvrdl tak, ?e jsem nemohl jíti. Cestou jsme viděli zmrzlé a polozmrzlé le?et na zemi. P?es nebezpe?ná místa mě p?eváděl Rubáš, abych se nez?ítil do propasti. Všechno mi na zemi splývalo, neviděl jsem, kde mám stoupnout. Sestoupili jsme do údolí, poprvé za celou cestu do teplého kraje blízko mo?e u měste?ka Elbasánu. Prodali jsme poslední kusy šatstva za kousky zahradního turka, nava?ili guláš z koňské zdechliny. V noci však zase p?išel mráz. Po dalších peripetiích jsme se 6. prosince 1915 ocitli na lukách p?ed Tiranou, 8. prosince p?ed branami Dra?e.

      Tam jsem se po dvou měsících opět „uviděl“, kdy? jsem se u pot??ku myl. Jak jsem se nad vodu nahnul, viděl jsem ve vodě jako v zrcadle chlapa, a? jsem se ulekl. Oto?ím se, kdo za mnou stojí, byl jsem tam sám. Podívám se znovu, ale poznat jsem se nemohl. To tedy jsem byl já! Vzpomínal jsem, jak jsem litoval v duchu ty druhé, a odhadoval, jak asi daleko se ještě povle?ou, ne? padnou! Sám jsem se nikde neviděl, zrcátko jsem neměl, a te? jsem se náhodou spat?il, jak ještě daleko ubo?eji vypadám ne? ostatní!  Celých sedm neděl jsem se neholil, byl jsem zarostlý, hubený, na hlavě směšnou trosku ?epice – zkrátka dlouho jsem se prohlí?el, ne? jsem uvě?il, ?e jsem to skute?ně já!

      Vzhledem k ost?elování Dra?e rakouským lo?stvem byla naše karavana p?esměrována do Porty Valony (dnešní Vlore) a poslední z mnoha ?ek, kterou jsme na této cestě p?echázeli, byla Vojusa. Na pokyn italského ser?anta „avanti“, který ?ídil nalodění na prám a všiml si mého tou?ebného pohledu, jsem se dostal mimo po?adí 15. prosince s cizí ?etou na druhou stranu ?eky. Obstoupil nás oddíl bersagliér?, bodáky nasazené, široké klobouky s pe?ím, ouzké kalhoty, peleriny na ramenou, a u? nás vedli ve ?ty?stupu.

      Zcela jistě jsem si tím zachránil ?ivot. Ti, kte?í toho dne nebyli p?evezeni, hrozně zkusili. Po strašlivé pr?tr?i mra?en stoupla voda v ?ece o několik metr?, prám se utrhl a odplaval a ti za ?ekou, bylo jich několik tisíc, z?stali deset dní bez pomoci a bez jídla.

       

      „Pole ztracené“

      Po dvou dnech jsme se nalodili na italskou dopravní lo? Gordoba a vypluli z valoňského p?ístavu kolem Apeninského poloostrova na Asinaru. Ostrov měl jen malý p?ístav, kde se p?ed válkou nacházela malá karanténní stanice pro cestující z Asie a z Afriky. Vozili nás na bárkách, se?adili a pochodem vchod do lázní a desinfekce.  Oble?ení do vydesinfikovaných oděv? s vyfasovanou dekou jsme pochodovali asi p?l hodiny cesty od p?ístavu. Tam jsme byli rozděleni po pěti a ka?dá pětice dostala dohromady jeden stan. Ihned jsme je stavěli do ?ad na trávníku. Vál studený vítr od mo?e, celou noc jsme se klepali zimou.

      Po nějaké době jsme dostali nové mundúry a vystavěli v rovinaté ?ásti „Oslího ostrova“ nové tábory. Náš se jmenoval „Campo perdu“, ?esky „Pole ztracené“, a p?esná adresa pak zněla „Campo perdu, II. reparto, III. gruppo, Isola Asinara“.  V tomto tábo?e jsme snad na tom byli ještě nejlépe ze všech. To proto, ?e naše lo? po dva týdny pro nás t?ikrát denně va?ila, i víno jsme dostávali a tak jsme se zase trochu zrestaurovali. Našich mrtvých na choleru zem?elých bylo sice několik stovek, ale v jiných táborech se jednalo o tisíce zajatc?.  Byli to zejména ti, kte?í nejd?íve ?ekali na obnovení p?evozu p?es Vojusu a jedli všechno mo?né, ?áby, ještěrky, trávu i mrtvé kamarády. Doplazili se do Valony a divoce se vrhali na suchary, které jim Italové rozdávali. Na lo? se dostali ve zbědovaném stavu, jejich lodě neměly za?ízení na transporty ani neva?ily, jednou denně jim rozdali studené konservy a suchary. Proto všichni ji? na lodích po stovkách umírali a my jsme poté na b?ehu ostrova mrtvoly odnášeli a poh?bívali v šachtách.

      Na tuto adresu jsem také jako první obdr?el na svátek svatého Josefa 19. b?ezna 1916 peně?ní dopis od bratra na 49 lir. V tehdy nově z?ízené kantině jsem všem v našem stanu koupil chléb, sýr, salám, rybi?ky a víno a uspo?ádal pro ně hostinu. Po krásném jaru, kdy na Asina?e vykvetly tisíce květ?, p?išlo léto a na ostrově bylo k nesnesení. Veliké vedro, ?ádný stín, vítr s pískem, nedostatek vody, která se musela p?ivá?et ze Sardinie, to vše vedlo k tomu, ?e jsme tou?ebně ?ekali, kdy nás lodi za?nou p?evá?et do Francie.

       

      Ve francouzských táborech

      18. ?ervence jsme s naší nákladní lodí v doprovodu dvou torpédovek p?istáli v Toulonu. Nejprve jsme byli internováni v ji?ní Francii v tábo?e Scarpiagne, poté jsme byli děleni na skupiny a naše skupina o 120 zajatcích byla po r?zných peripetiích p?evezena do Biessardu asi 40 km od Le Havru, kde se nacházel německý zajatecký tábor. Do práce se jezdilo na parní?cích na velké zámo?ské lodě. Pracovalo se nep?etr?itě ve dne i v noci na osmihodinové směny, vylo?ovalo se uhlí, brikety, koks, papír, d?íví, obilí bu? na vagony, nebo na velké vle?né ?luny. Dělal jsem velitele pracovní ?ety a tlumo?níka a nau?il jsem se jezdit s lodním je?ábem. Jeden feldvébl Němec p?išel k mé partě a poslouchal moje lidi, jak ?esky a chorvatsky mluví mezi sebou p?i práci. On nerozuměl, tak se mě ptal: „Ti lidé mluví rakousky, ?e?“  Divil se tomu, kdy? slyšel, ?e rakouská ?e? neexistuje a kolika ?e?mi se v Rakousku vlastně mluví. Náš „spojenec“ toho nevěděl.

      Skoro denně jsme viděli p?ijí?dět velké námo?ní lodi s anglickými vojáky, jezdily a? do Rouenu, ?eka byla hluboká.  Jak uviděli německé zajatce,  pok?ikovali na ně  „nieder mit Kaiser!“ Němci zase na ně, Angli?ani se nahrnuli na palubě na stranu k nám, a? se lo? hodně naklonila. Angli?tí vojáci byli v?dy v novém mund?ru jak ze škatulky. Francouzi měli starý spravovaný mund?r. Na frontě a za frontou jsem později pozoroval, ?e Angli?ané jsou moc pyšní, nafoukaní, s nikým se nekamarádili.

      V polovině listopadu jsme byli nákladním zape?etěným vlakem p?evezeni k Pa?í?i a vypuštěni na nádra?í Susy-Bonneuil, odkud jsme šli pěšky k ?ece Marně, kde se stavěl vojenský p?ístav a na něj navazující ?eleznice. Tamější zajatecký tábor byl obsazen pouze Slovany, byli tam zejména Chorvati. Zde jsem pro?il románek v dopisech se Švýcarkou sle?nou Mínou, který se p?erušil v polovině ledna, kdy jsme byli náhle skupina 18 šikovatel? a ?eta?? odvezeni nejprve do Etampes asi 100 km ji?ně od Pa?í?e a poté do Orleansu. Poslední dopisy od Míny jsem obdr?el právě sem, pak u? jsem nic o ní nezvěděl, ani po válce, kdy? jsem psal jí i její matce do Švýcar. Posledním táborem, kde jsme my rakouští zajatci byli internováni spole?ně s Němci z ?íše a Bulhary, byl Carpentras asi 26 km severně od Avignonu.

      V našem baráku bylo asi 60 ?ech?, smýšlením rozdělených do t?í skupin. Já jsem pat?il do skupiny „revolu?ní“, která chtěla rozbití Rakouska-Uherska a pora?ení Německa. Druhá skupina si to p?ála také, ale ze strachu p?ed „Rakušáky“ ml?eli, jen mezi ?ty?ma o?ima nám dávali za pravdu, ale nahlas své mínění se báli pronášet. A? na ?eta?e Karla S., v civilu strá?níka z Plzně, ten chtěl ?eskou autonomii v rámci Rakouska. Pak tu byla skupina t?etí, ta chtěla jen vítězství Německa a Rakouska, z nich si po?ínal a? zu?ivě František P. Měli jsme mezi sebou neustálé slovní p?tky, p?i nich? jsme dostávali najevo, ?e a? bude konec války, ?e se dom? nebudeme smět vrátit, jinak ?e budeme viset.

      4. ?íjna jsme si p?e?etli v novinách „?eskoslovenská samostatnos?“, ?e u? se o to jedná, ?e nám bude povolena naše ?sl. armáda. A tak se nás ten den p?ihlásilo 10,  jako „na po?est“ svátku císa?e Fr. Josefa, do legií. P?ihlášky jsme psali ?esky a francouzsky a p?edali je do kancelá?e. Zajetí, stále mezi dráty a mezi stejnými obli?eji, a pak ty vě?né hádky p?sobily na nás neblaze. Rozhodli jsme se, ?e se p?ihlásíme dobrovolně na práci, na kácení lesa. Se dvěma Němci nás bylo celkem 22.  Ostatní Němci a také Ma?a?i nás prohlašovali za zrádce, ?e jdeme pomáhat Francouz?m, a? nemusíme. My si z toho ale jen tropili smích, měli jsme se dob?e, v lese jsme si va?ili, práce nebyla namáhavá, ?ádný nás nehonil. Denně jsme šli dvakráte p?es město, leccos zajímavého a nového viděli, bylo to trochu jako na svobodě, t?eba s námi chodila strá?. Byli to starší vojáci, celý den hledali v lese laný?e, ani jsme toho nepozorovali, ?e nás hlídají.

       

      Vzh?ru do legií!

      Po Vánocích jsme byli všichni ?eši pozváni do kancelá?e, kde nás o?ekávali dva naši legioná?i. Bratr poru?ík Martínek k nám měl ?e?, ale ?ekl bych, ?e mohla míti lepší ú?inek, kdyby byla pronesena jinak, volena jiná slova, ne? ta, která v mnohých budila hr?zu, t?eba: „naše práce bude krvavá“. Tak dva z u? p?ihlášených ubyli, pod záminkou, ?e po?adují, aby jim byla zachována hodnost. Kde?to my ostatní jsme tam všichni vstoupili jako prostí vojáci. Docílili toho později a setkali jsme se s nimi a? na frontě. Druhý den jsme byli p?estěhováni do baráku po Srbech a v našem baráku se potom mnozí ?eši smutně projevili, kdy? proti nám sch?zovali a mluvili proti celé akci zahrani?ní. Avšak také jeden Němec, ?eta? p?vodem od Mostu, do této doby v?dy mě zdravil „servus Janda“, te? mě zdravil „nazdar Janda“ a p?itom se na mě usmíval. Ten prohlásil, ?e nás zcela chápe a ?e je zcela v po?ádku a naší povinností chtíti svou samostatnos?, ?e nás to jen ctí.

      P?i lou?ení s táborem nám byla ze všeho nejmilejší ?e? mladého bulharského kadeta na rozlou?enou. Mluvil velice pěkně, ?istě a pomalu, ?e jsme mu všichni dob?e rozuměli. ?eši, co s námi nešli, plakali a slibovali, ?e p?ijdou, abychom se ale postarali o to, aby byli dáni do jiného tábora bez Němc?. Druhého dne ráno jsme odjí?děli p?es Avignon do Marseilles.  Tam jsme celých 6 neděl ?ekali na další bratry.

      Poté jsme p?es Toulouse, Bordeaux a Angoulême odjeli do Cognacu. Doprovázeli nás francouzští ser?anti, měli jen pistole, omlouvali se nám, ?e nás nevedou co zajatce, ale ?e nás doprovázejí jen jako pr?vodci. Všichni jsme měli na ?epicích bílo?ervené pásky a u? bez potupných ?ísel a písmen. V Cognacu na nádra?í nás o?ekávala ?eská vojenská hudba, zahrála nám obě naše hymny a vedla do města. Někte?í se v kasárnách dali do tance, kdy? se dostavil generál Janin s kapitánem Šnejdárkem. Rozdělili nás po rotách, dostal jsem se s Rosypalem k 6. rotě 21. pluku. Naše ?eta byla většinou z bývalých srbských zajatc?, několik „Rus?“ a „Amerikán?“. Všichni ale ?eši, a tak jsme si také ?íkali, abychom se rozeznali. Byli jsme ubytováni v prvním pat?e skladiště upraveného k bydlení. Druhý den jsme dostali vojenský oblek, pušku atd. a ve?er u? jsme mohli jíti volně do města na vycházku. Tím u? opravdu kon?ilo naše dlouhé zajetí a my se cítili velice š?astni a svobodni. P?i zapisování šikovatel Chrástek chtěl mě dát zase k saniterák?m, a ?e budu desátníkem. Já jsem však nechtěl ani slyšet, chtěl jsem k st?elc?m a bojovat proti nep?íteli.

      Nastal d?kladný výcvik a postupně se nás nashromá?dilo v Cognacu tolik, ?e jsme se tam nemohli vejít.  Za?al se stavět 22. pluk, a ten byl ur?en do Jarnacu. Jedna ?eta z ka?dé roty měla tvo?it základ roty pluku ?. 22. Všichni jsme chtěli ale z?stat u 21. pluku. Proto se losovalo. Na naši ?etu padl los.

      Po ukon?ení výcviku p?išel rozkaz poslat několik set našich lidí na frontu k Soissons. Neměli býti zatím pou?íváni k útok?m, ale byli po deseti umístěni mezi francouzské vojáky, dr?eli hlídky a pozorovali, jak si francouzští vojáci po?ínají. Po obdr?ení povolení se zapojili do výpad? a vedli si velmi úspěšně. Sotva odešli do zázemí, Němci za?ali ofenzívu a vytvo?ili pr?lom francouzské fronty mezi Soissons a Remeší a? k ?ece Marně k Château-Thierry. Byl to poslední německý úspěch, který stál na obou stranách mnoho krve, Němci ale byli vr?eni zpět a od té doby byli stále v defenzívě.

      My se zatím lou?ili s Cognacem a Jarnacem, jeli vlaky p?es Tours do Darney u Epinalu. Byl jsem spole?ně s p?ítelem Záho?íkem p?eveden od šesté roty st?elc? „na týden ?i dva“ opět k saniterák?m. Kdy? se francouzský léka?, jemu? jsme byli p?iděleni, dověděl, ?e jsem byl ?eta?em u sanity v Rakousku, nechtěl k mému návratu svolit, ?íkal, ?e jsem na správném místě. Nedalo se nic dělat, ?asem jsem se s tím smí?il, zvláště ?e tam z?stal i Záho?ík.

      Na konci ?ervna 1918 p?išlo slavnostní p?edání praporu našeho pluku. Bylo to něco krásného. Zú?astnil se ho francouzský president Poincaré, náš ministr dr. Beneš, mnoho francouzských a spojeneckých vysokých d?stojník?, i srbský tam byl. Bylo p?ítomno také několik starých francouzských vyslou?ilc? z války roku 1870. Pěvecký sbor za dirigování bratra Rytí?e zpíval sborové písně, všichni, oba pluky, jsme zpívali: „Bývali ?echové“ a „Kdo? jsú bo?í bojovníci“. Proběhlo mohutné defilé. Zašli jsme za návrší, se?adili jsme se ve dva mohutné proudy po rotách. Pak jsme vyrazili. Stále se objevovaly nové a nové ?ady. P?ed francouzským presidentem a celou jeho vznešenou spole?ností byla louka, rovina, šli jsme jako ocelové hradby. Dostali jsme pochvalu, všechno velice dob?e dopadlo. Potom byla prohlídka našich ubikací. Měli jsme je okrášlené. Popsané nápisy, ?esky i francouzsky, La Victoire ou la Mort! Vítězství nebo smrt!

       

      V bojích na západní frontě

      Na frontu v Alsasku-Lotrinsku jsme pochodovali pěšky asi 6 neděl, zpo?átku ve dne, později v noci, v?dy 9-10 hodin, a to nejprve do Rouges Mont poblí?e Altkirchu. Odtud jsme zamě?ovacím dalekohledem z dělost?elecké pozorovatelny měli mo?nost pozorovat  Mylh?zy a Basilej. V Mylh?zách state?ně dýmaly komíny, jistě tam Němci vyráběli munici ve dne v noci.

      Francouzská tě?ká artilerie, motorizovaná a na šestikolových autech velice pohyblivá, st?ílela a? 18 km daleko st?elami několik metrák? vá?ícími. Obsluha děl jezdila a bydlela asi v deseti obrovských autech, podobných stěhovacím voz?m. Vozili s sebou dílnu, je?áby, munici, ?ekali, a? se setmí, uschováni pod stromy, aby je aeroplány nevyslídily. V noci p?ejeli na p?edem ur?ená vybetonovaná stanoviště, děla p?ipravili k palbě, rozst?íleli, co chtěli dle programu rozst?ílet, a ráno, kdy? je německé aeroplány hledaly, u? byli dávno na jiném místě. Sešli jsme se s nimi později u Vouziers.

      Do první linie jsme táhli v noci, a sice více napravo ke švýcarské hranici. Po p?íchodu do vesnice na naše stanoviště nás Němci za?ali ost?elovat z děl. Dělové koule létaly se silným hvízdotem p?es naši stodolu, dopadaly ale dále za vesnici. Neměli jsme ?ádných ztrát. Po?ítali jsme s tím, ?e naše no?ní pochody byly vyzrazeny. Z Belfortu jsme poté celá divize, 21. a 22. pluk ?sl. a 119. pluk francouzský, postupovali za st?elby našich protiletadlových děl do Champigny a poté se p?esunuli vlakem do Epernay. Postupně jsme procházeli místy, kde se ji? ?ty?i roky bojovalo. Vše bylo granáty p?eoráno a zpustošeno a? hr?za, tam musely padnout statisíce lidí. Ze starých les? ?ouhalo jako by strniště ze silných strom?, a zbytky strom? byly celé rozštípané nastojato od granát?. Lesy byly vyrabované, Němci v nich zakládali parní pily, ?ezali na místě trámy a prkna, a co nespot?ebovali v zákopech, vozili dom?. ?asto jsme ?etli na sloupu, tady stávala obec ta a ta, marně jsem se namáhal najít stopu alespoň po jediném domě.

      Němci ustupovali, byli jsme ve druhé linii na frontě mezi Soissons a Remeší, denně jsme je pronásledovali 10 a? 20 km. Viděli jsme ú?asná německá opevnění, zákopy, a mnoho drátěných p?eká?ek, a? 16 m širokých ve t?ech ?adách za sebou. K?ly byly ?elezné a po zemi bylo rozházeno plno pichlák? ze ?eleza tak dělaných, ?e v?dycky jeden ostrý hrot byl vzh?ru, a? se to p?evalilo, jak chtělo. P?eká?ky byly v místech, co jsme táhli, málo poškozené, jen tanky nám projely cestu, Němci bez obrany je rychle opouštěli, kdy? jim hrozil obchvat na k?ídlech. Dělost?electva tam byla ohromná spousta a stále p?es nás st?íleli. Vpravo i vlevo zároveň s námi postupovaly a do veliké dálky bylo viděti upoutané francouzské balony. Zatímco sta děl nep?etr?itě st?ílelo, jiných sta děl postupovalo. Pak zase postupovali ti, co p?estali st?ílet vzadu, a st?íleli ti, co je p?edjeli. Jinde fronta stála, a tak nás t?i pluky nalo?ili na velká transportní auta krytá jako stěhovací a p?evezli nás v noci p?es Remeš do Mourmelonu.

      Postupovali jsme dále k Terronu a Vouziers. Ve dne lesem, jinak v noci. Oheň šlehající z jícn? děl p?iosvětloval nám cestu. V první linii jsme se s Francouzi nesetkali, jen ?ídce a daleko od sebe z?stal kulomet, a kdy? na něj naši p?išli, kulomet?ík ukázal rukou: „Boches la-bas!“ a hodil kulomet na rameno a zmizel. My ale to štěstí neměli, na okraji lesa kopali vojáci zákopy. Měli jsme je za Francouze, hlásili se heslem tiše: „?ekoslovak“. Němci hned do nás kulometem a v tom chaosu nám sebrali 11 lidí do zajetí. K tomu jsme měli ztráty, mrtvé a raněné. Ustoupili jsme asi 100 metr?, tam ne? mírně nakloněná rovina, bez zákop?, bez travi?ky. Ka?dý si pod sebou vyhrabal peká? jako zajíc a tam jsme le?eli celý den, nad námi německé aeroplány, ?ídily na nás palbu z děl. Naštěstí Němci špatně st?íleli, jinak by nás tam mohli rozsekat na kaši. Ale stejně jsme měli velké ztráty. Někde tam jsem také ztratil své poznámky.

      P?ed rozedněním jsme zahájili útok. Dělost?electvo bylo obeznámeno, kdy to za?ne, a tu ?ekali u nabitých děl, po zahájení útoku a kdy? jsme neo?ekávaně za?ali útok, potom teprve nám dělali tzv. bará?. Kolem oblasti, kterou jsme chtěli obsadit, dopadalo tisíce granát?, a tou hradbou st?el nemohl nikdo p?ijít Němc?m na pomoc. Dob?e se nám to poda?ilo, obsadili jsme celou tu ?ást lesa, co jsme chtěli a vyst?elili signál: cíl dosa?en! Uko?istili jsme několik děl, kulomet?, minomet? a celé skladiště min. Zajali asi 100 Němc? a další pobili.

      Te? jsme zna?ně zlepšili pozice. Les byl z větší ?ásti hustý, tam se nedalo projít, a šla lesem jedna blátivá cesta, bylo tam poškozeno vodovodní potrubí. Po dobu, co jsme měli trochu ?as, jsme si prosekávali novou cestu, tu dosavadní Němci moc ?asto bombardovali. ?asu se nám nedostávalo, měli jsme mnoho raněných. P?evaziště jsme si z?ídili ve staré pískovně, jáma byla asi 40 krok? dlouhá a 20 široká. Po ošet?ení se tě?ce ranění nosili do Vouziers, tam dělali i menší nutné operace a pak je sanitními auty odvá?eli do zázemí, do nemocnic. Bylo to asi 5 km nosit, někdy nám z města p?išli na pomoc francouzští nosi?i. U jámy-p?evaziště jsme měli zapíchnutý velký ?ervený k?í? – prapor. Ale Němci nic na to nedbali a st?íleli na nás, éra ?ídila palbu, granáty padaly kolem jámy, hlína se na nás sypala, ale do nás se netrefili, a? později v noci. Tak jsme raději prapor ?erveného k?í?e odstranili. P?iběhl jeden bratr Amerikán k nám do jámy, udělal poplach: Němci jdou! Nechal jsem obvazování, sko?il po pušce a nábojích, lehl si na kraj jámy a koukám po Němcích. Bylo jich opravdu hodně, asi 50, ale všiml jsem si, ?e kolem nich jsou naši brat?i s bodáky na puškách. Vynadal jsem tomu poplašenci a šel po své práci.

      Po boji jsem se šel také podívat na zajaté Němce.  Byli to chlapi jako hory, Bavoráci. Stáli vy?azeni ve dvojstupu, kolem nich naše strá?e. Na samém kraji stál v první ?adě chlap-obr, celý po?obaný od neštovic, hr?za z něj šla. Tu p?išel ke mně jeden bratr, abych mu dal cigaretový papírek, který jsem měl schovaný v pouzd?e pod devítirannou pistolí. Otev?u pouzdro, vytáhnu pistol, a tu jsem si všiml, ?e ten po?obaný strachem vyvaluje o?i a svému sousedovi v ?adě ?íká: Schau! (podívej). Vytáhl jsem druhou rukou cigaretové papírky, dal jsem z toho kamarádovi a zas papírky i pistol do pouzdra zpátky a podíval se na Němce. Němec si oddychnul, byl celý zpocený za tu chvilku, utíral si šátkem obli?ej, smál se na mě a ?ekl mi: Es ist warm. Myslel jsem si: však já vím, pro? ti bylo horko.

      Později p?i tábo?ení v lese jsem na svém místě našel krabi?ku a v ní skleněné trubi?ky s ?irou tekutinou, v nich zasazený doutnák s há?kem a rozbuškou a na krabi?ce návod, co se s tím má dělat. P?i opuštění místa natrvalo má se to rozvěsit za há?ky na stromy, zapálit a rychle odejít.  Byl to yperit, kterým Němci zamo?ovali terén. Jediná kapka, kdy? p?išla na holé tělo, vyleptala díru do hloubky a udělal se velký v?ed. Po zapálení kapalina vybouchla, rozst?íkla se po k?oví, a pokud tudy někdo procházel, dostala se snadno na obli?ej nebo na ruce. V létě se vypa?ovala a po vdechnutí z toho mohla být opět smrt.

      8. listopadu k nám ji? do zázemí p?ijel dr. Beneš, měl k nám ?e? o vále?né situaci a p?evratu doma s tím, ?e ka?dou chvíli lze ?ekat německou kapitulaci. A opravdu u? druhý den Němci ?ádali o p?ímě?í. To u? jsme měli na voze rozhlasový p?ijíma? bateriový na sluchátka a jeden náš in?enýr to poslouchal, stenografoval a pak zprávy v?dy napsal na papír a vyvěsil. Po skon?ení boj? nás dopravili do lázeňského měste?ka Vittel, náš 2. prapor 22. pluku byl v měste?ku Attigny. Za týden nás tam objevila jedna ?ena z Darney, udělala poplach a město ?ádalo, aby tam ?echoslováci byli p?elo?eni. A tak brzo rance na zjednané vozy a putovali jsme pěšky 20 km do Darney. To bylo vítání a radosti na obou stranách. A nedo?kavosti, a? pojedeme dom? a kdy. Deváté vánoce na vojně jsem pro?il u? na cestě dom? v italské Padově a 4. ledna 1919 nás na Hlavním nádra?í v Praze uvítal V. Klofá?.  Táhli jsme st?edem města ve ?ty?stupech, rota za rotou, velký jásot a vítání. Potom jsme byli ubytováni v ?ernínských kasárnách na Hrad?anech, měl jsem také dvakrát slu?bu na Hradě, dostal jsem po devíti letech na vojně kone?ně dovolenou. 10. května 1919 jsem byl demobilizován.

       

       

       

      © PhDr. Jaroslava Hlavá?ková, CSc.,

      Srbská fronta v období 1914 -1915 Valjevo ve vále?ných letech

      K získání údaj? o situaci na srbské frontě v období 1914 -1915 a o situaci ve Valjevu a okolí se poda?ilo prostudovat dvě nové publikace srbských autor?.

      Známý srbský historik K. Miloševi? v rozsáhlé knize o osudech rodné země v období 1. světové války uvádí, ?e Srbsko ztratilo 1 244 000 obyvatel (842 000 civilist? a 402 000 voják?),...

      p?i?em? ve svých p?edvále?ných hranicích mělo dle jeho údaj? pouhých 2,9 milion? obyvatel, ztratilo by tedy 43 % svého obyvatelstva.

      Z této knihy vypisuji zajímavé údaje vztahující se p?ímo ?i nep?ímo k pobytu J. Jandy na srbské frontě.

      Rakousko-uherskou armádu z 25% tvo?ili Rakušáci (t.j. rakouští Němci), z 23% Ma?a?i, z 13% ?eši, z 9% Chorvaté, Srbové a balkánští muslimové, z 8% Poláci a Ukrajinci, ze 7% Rumuni a ze 4% Slováci (tj. ?ech? a Slovák? bylo 17%, jejich podíl na po?tu obyvatel monarchie ?inil 16, 5%). D?stojnický sbor byl ze 75% tvo?en rakouskými Němci .

      Po vyhlášení války Srbsku Rakousko-Uherskem 28. ?ervence 1914 se ujal vrchního velení srbské armády korunní princ-regent Alexandr Karadjordjevi? (1888-1934). Tého? dne se na stranu Srbska p?idala ?erná Hora; 6. srpna 1914 se oficiálním prohlášením svého krále Nikoly I. Petrovi?e (1841-1921) stala spojencem Srbska. Po vyhlášení mobilizace a války se srbská vláda p?emístila z Bělehradu (nacházel se témě? na hranici s Rakousko-Uherskem) do Niše (proto i dědova vále?ná zajatecká pošta byla směrována p?es Niš. Zde sídlila i cenzura a st?edisko komunikace s Mezinárodním ?erveným k?í?em). Generální štáb, p?etransformovaný ve vrchní velení, sídlil v Kragujevaci. Ná?elníkem štábu vrchního velení do doby návratu vojvody Radomira Putnika (1847-1917) z lé?ení v Rakousku byl generál S. Stěpanovi? (1856- 1929). Po Putnikově návratu do země z benevolence rakouského velení se jeho zástupcem stal generál ?. Miši? (1855-1921).

      P?esun rakousko-uherských vojsk (16 pěších a 1 jezdecká divize a 8 brigád a 40 letadel) na srbskou frontu byl ukon?en 12. srpna 1914, jejím velitelem byl jmenován generál O. Potiorek (1853-1935). Tého? dne 5. rakousko-uherská armáda v po?tu 80 000 voják? pod velením generála L. rytí?e von Frank (1848-1935) p?ekonala Drinu u Loznice a Lešnice a zahájila postup směrem k městu Valjevu vzdálenému zhruba 100 km. Cílem bylo dobýt v den císa?ových narozenin 18. srpna linii Valjevo-U?ice, postupovat na Niš a k bulharským hranicím. Této ofenzívy se jako kaprál 8. sboru 5. rakousko-uherské armády zú?astnil i E. E. Kisch (jeho zápisky jsou v knize citovány) .

      Na valjevskou frontu byla rozmístěna srbská 3. armáda v ?ele s generálem P. Juriši?em-Šturmem (1848-1921) a dále drinská divize na linii Badovinci-Loznica-Zvornik-Obrenovac-Ljubovica. Štáb armády sídlil ve Valjevu ?. 9 v budově obvodního a městského soudu, regent Alexandr bydlel v domě obchodníka I. Todorovi?e na Karadjorjevi?ově ulici. Srbsku se poda?ilo zmobilizovat témě? 400 000 voják?, chyběl však dostatek vojenského materiálu .

      Ve dnech 16. - 20. srpna 1914 probíhala cerská bitva (dle poho?í Cer, té? uváděna jako bitva na Jadaru, tj. na soutoku ?ek Driny a Jadaru). Skon?ila rakouským neúspěchem a ústupem na levý b?eh Driny. Vy?ádala si p?es 23 000 mrtvých a raněných na rakouské straně v?etně ?eských p?íslušník? 28. pěšího pluku a 16 000 mrtvých a raněných na straně srbské.

      Rakousko-uherská vojska zahájila nový útok 6. zá?í 1914 na linii Srem na ?ece Sávě-území Ma?va-b?eh ?eky Driny a ve směru na Valjevo, p?es které bylo mo?no od jihu pokra?ovat na Bělehrad a obklí?it ho. 15. zá?í 1914 se 6. rakousko-uherské armádě poda?ilo donutit 3. srbskou armádu rozmístěnou na pravém b?ehu Driny na linii Lešnica-Ljubovija k ústupu. P?ekro?ila Drinu a postupně ovládla horské h?ebeny Gu?evo, Boranja, Jagodnja a Sokolská planina; otev?ela se jí cesta k Valjevu.

      25. zá?í vydal velitel 3. srbské armády rozkaz udr?et se za ka?dou cenu na stávajících pozicích a znemo?nit nep?íteli další postup. Po dvaceti dnech boj? se fronta zastavila na linii Ljubovija-Sokolská planina-Jagodnja-Boranja-Gu?evo-dolní tok Driny a? po soutok se Sávou-Zasavica-No?aj-Pri?inovi?. Ani jedna z bojujících stran nebyla schopna podniknout razantní ofenzívu.

      Na konci ?íjna se rakousko-uherskému kombinovanému sboru poda?ilo prorazit srbskou obranu 2. armády v oblasti Ma?vy, obejít poho?í Cer a p?es Koceljevo a Banjani postupovat ji?ním směrem na Valjevo a obsadit ho.

      Pro srbské ozbrojené síly nastala první kritická situace. Na zasedání vlády a vrchního velení 8. listopadu vojvoda Putnik navrhl pokusit se o uzav?ení separátního míru s Rakouskem-Uherskem. P?edseda vlády N. Paši? (1845-1926) pohrozil demisí a po?adavku obnovit boje bylo vyhověno sta?ením se od ?eky Driny a soust?eděním se na vytvo?ení obranyschopné linie na ?ece Koluba?e ze severu a na ?ece Ljig z jihu. Byla zahájena p?íprava k tzv. kolubarské bitvě.

      Na linii nové fronty Obrenovac-Ub-Valjevo se mezi 14.-17. listopadem stáhly 1., 2. a 3. srbská armáda o celkovém po?tu p?es 250 000 voják?. Do 2. 12. se dle hodnocení srbské strany odehrávala defenzivní fáze kolubarské bitvy – stahování armád k ?ece. Generál Potiorek zahájil 16. listopadu 1914 nástup rakousko-uherských vojsk na Kolubaru: 5. armáda obsadila linii Obrenovac-Lajkovac, 6. armáda obsadila b?eh Kolubary a? do soutoku s Ljigem a Ribnicou, 15. a 16. sbor 6. armády se vydal na Valjevo. Spojencem srbských vojsk a brzdou nástupu nep?ítele se stalo náhlé oteplení, které proměnilo bojiště ve velké ba?iny. P?esto 18. listopadu dobyla rakouská vojska Lazarevac.

      Král Petar I. (1844-1921) navštívil místa vále?ných operací a posílil morálku srbských vojsk apely na jejich hrdinství, p?íklad pro potomky a p?ipomenutím zásluh z balkánských válek. 1. prosince došlo k prvnímu p?eběhnutí ?eských voják? k Srb?m (2 podd?stojníci 42. honvédské divize), kte?í informovali srbské velení o zhoršující se bojeschopnosti rakousko-uherských vojsk.

      Nový velitel 1. srbské armády generál ?. Miši? zahájil ofenzívu 2. prosince, a?koli tentý? den rakousko-uherská vojska dobyla Bělehrad. K 5. prosinci 1914 bylo ovládnuto poho?í Suvobor a zabráněno postupu rakousko-uherských vojsk z jihovýchodu do údolí ?eky Kolubary a k Valjevu. Generál Miši? byl 4. prosince povýšen na vojvodu. Dunajská divize 1. srbské armády obešla 6. 12. poho?í Maljen a p?ešla komunikaci spojující U?ici s Valjevem na postupu k Valjevu z jihozápadní strany. Moravská a Drinská divize 1. srbské armády postupovala k Valjevu z jihovýchodní strany od Ljigu v sou?innosti se 3. armádou. 3. armáda jen do 7. prosince p?i postupu k Valjevu zajala p?es 6 500 rakousko-uherských d?stojník?, podd?stojník? a vojín?.

      Generál Potiorek vydal 7. 12. rozkaz, aby 6. armáda zahájila ofenzívu a udr?ela linii fronty poho?í Povlen-Valjevo-?eka Kolubara-Bělehrad a aby 13., 15. a 16. armádní sbory udr?ely své pozice. Vojvoda Putnik p?ikázal 1. srbské armádě vytla?it nep?ítele na linii Kolubara-Valjevo, 3. armádě spole?ně s Drinskou divizí udr?et trojúhelník město Ljig, soutok Kolubary s ?ekou Ljig a Valjevo, 2. armádě z?stat v záloze a být p?ipravena k útoku na Kolubaru. U?ická divize měla za úkol vytla?it nep?ítele z prostoru Ra?an-Kosjeri?. 8. prosince 1914 ráno zahájila 1. srbská armáda postup k Valjevu, na linii Valjevo - Divci zlomila odpor a tého? dne ve?er vstoupila do města. 9. prosince bylo obsazeno celé město. K 9. prosinci 1914 utrpěla rakousko-uherská vojska porá?ku na linii ?eky Driny na západě a? po poho?í Kosmaj. Srbská ofenzíva skon?ila 15. prosince 1914 osvobozením Bělehradu, vítězná Kolubarská bitva návratem srbských vojsk na hranice Dunaje, Sávy a Driny .

      V kapitole knihy cele věnované dějinám Valjeva a okolí vztahující se k období první světové války popisuje Z. Rankovi? nezměrné utrpení civilních obyvatel města i p?íslušník? srbské armády a zajatc? následkem vypuknutí infek?ních nemocí. V celém Srbsku zahynulo na epidemie 100 000 civilist?, 30-35 000 voják? a 30 000 vále?ných zajatc?.

      Z. Rankovi? rozsáhle cituje z ?lánku srbského noviná?e V. M. Jovanovi?e opublikovaného 9. prosince 1914 v listu „Politika“ popisujícího hr?zy ve městě, zejména hromady nepoh?bených mrtvých v budově gymnázia, v budově městské nemocnice a v kasárnách 15. a 17. pluku. Tehdejší zpravodaj „Politiky“ obviňuje „špinavé a zavšivené Rakušáky“, ?e zanesli do města tyfus a choleru a p?i ústupu zanechali ve Valjevu témě? t?i a p?l tisíce svých nemocných a raněných . Následně autor uvádí celá jména léka?? místního p?vodu, léka?? nep?átelských armád i neutrálních stát? (nap?. zdravotnické mise USA) zem?elých ve Valjevu na epidemie v období leden – únor 1915 . 5. dubna 1915 zem?ela na tyfus p?ímo ve Valjevu významná srbská malí?ka Nadě?da Petrovi? (1873-1915), která zde slou?ila jako dobrovolná zdravotní sestra. Vojenské hroby ve Valjevu se staly největšími vále?nými h?bitovy na území Srbska.

      Kniha Z. Rankovi?e obsahuje i dobové snímky ulic a budov města v?etně gymnázia, kasáren, pivovaru a jeskyně, kde byl J. Janda na výletě.

      4. zá?í 1915 se Bulharsko za p?íslib obrovských územních zisk? p?ipojilo k Úst?edním mocnostem. 6. zá?í 1915 vrhlo na Srbsko 4 divize, Rakousko-Uhersko a Německo po šesti divizích. Ofenzívu ve směru od Sremu a severovýchodní Bosny vedla 3. rakousko-uherská armáda, z ji?ního Banátu 11. německá armáda a ze západního Bulharska vyrazila 1. a 2. armáda, vše o síle 800 000 voják? pod vrchním velením německého polního maršála A. von Mackensena (1849-1945). Srbsko na 1 150 km fronty disponovalo ji? jen 300 000 vojáky, rozdělenými do operativních skupin. Kone?ný útok proti Srbsku byl zahájen 5. ?íjna 1915, ji? 10. ?íjna byl po krvavých bojích a bombardování jednotkami Mackensena dobyt Bělehrad. Za další dva týdny po obsazení linie ?ajetina-poho?í Rudnik-poho?í Suvobor-Topola-Arandelovac-Palanka-Petrovac na Moravě vojsky Úst?edních mocností bylo o výsledku operace rozhodnuto.

      Ústup srbských vojsk do Albánie a ?erné Hory a utrpení civilního obyvatelstva za okupace je nazýváno „Srbskou Golgotou“. Z vále?ného i morálního hlediska se jednalo o slo?ité rozhodnutí, motivované ?ádostí o poskytnutí pomoci ze strany Dohody a obnovením bojeschopnosti srbské armády. Valjevo bylo Srby opuštěno 22. ?íjna a rakousko-uherská vojska je okupovala o t?i dny později. Okupa?ní správa za?ala tvrdě stíhat místní obyvatelstvo. K osvobození došlo a? 31. ?íjna 1918.

      Srbská vláda opustila Srbsko 24. listopadu, do Skadaru p?ijela 28. listopadu 2015. Vrchní velení ozbrojených sil odešlo 26. listopadu, do Skadaru p?ibylo 6. prosince 1915. Anabáze témě? 115 000 voják? a d?stojník? probíhala do 21. ledna 1916, od ?íjna 1915 do ledna 1916 ?inily ztráty v boji a na ústupu 70 000 voják?.

      V lednu 1916 vláda a vrchní velení (zejména princ-regent Alexandr) obvinily z chyb generální štáb, který byl v?etně ná?elníka R. Putnika odvolán. Novým ná?elníkem byl jmenován bývalý velitel 1. armády generál P. Bojovi? (1858-1945), 20. ?ervna 1918 jej vyst?ídal vojvoda ?. Miši?.

      Slovník, vysvětlivky, komentá?e

      abfertigung něm. zde: p?evzetí rozkaz? a pošty, odevzdání hlášení na velitelství voj. sboru

      ablézung něm. vyst?ídání ve slu?bě

      akcesist (akcezist) ?ekatel ú?ednického místa, kancelá?ský podú?edník, zapisovatel

      Albrechtské (Štefánikovy) kasárny kasárna arcivévody Albrechta v Praze na Smíchově, dnes Justi?ní palác

      alejkum salem („mír i Tobě“) odpově? na pozdrav „salem alejkum“

      Amerikáni zde: ?echoameri?ané bojující v legiích, té? jednotky americké armády ú?astnící se boj? 1. světové války v Evropě

      anilinová barva tehdy jedovatá, vyrobená na bázi aminobenzenu, benzenaminu ?i fenylaminu

      aparát zde: za?ízení pro dezinfekci osob a šatstva

      apparatsmann zde: pomocník p?ipravující raněného k operaci

      Arnauti hist. turecké ozna?ení Albánc? a obyvatel p?ilehlých horských oblastí, p?v. zejména voják? slou?ících v turecké armádě

      Arumuni (moderní ozna?ení národa) p?íslušníci románského národa ?ijící rozptýleně v oblasti ji?ního Balkánu, zejména v severním a st?edním ?ecku, Makedonii, jihozápadním Bulharsku, ji?ní a st?ední Albánii. Vlachs (st?edověký termín), v ?ecku jsou ozna?ováni jako Vlahoi, v Albánii jako Vllehe. V Albánii je jejich po?et dnes odhadován na 200 000. Hovo?í arumunštinou, latinským jazykem blízkým rumunštině, jazyk má mnoho dialekt?. V sou?asné době p?es snahu o?ivit jazyk probíhá asimilace s většinovým obyvatelstvem balkánských stát?. Věnovali se zejména pastevectví, stavěli svá obydlí z proutí.

      arsenál zbrojnice

      Asinara ostr?vek ve St?edozemním mo?i rozkládající se severozápadně od Sardinie, rozloha 51, 9 km2 stanice, vězení, místo internace zajatc? v 1. světové válce, místo internace etiopské nobility v době italské okupace Etiopie. Vězení uzav?eno v r. 1997. V sou?asnosti není osídlen, spole?ně s p?ilehlými vodami vyhlášen národním parkem. . Od r. 1885 v majetku italského státu, slou?il jako karanténní stanice, vězení, místo internace zajatc? v 1. světové válce, místo internace etiopské nobility v době italské okupace Etiopie.  Vězení uzav?eno v r. 1997. V sou?asnosti není osídlen, spole?ně s p?ilehlými vodami vyhlášen národním parkem. 

      Autrichiens fr. Rakušáci

      batalion pluk

      bergsalié?i oddíly italské armády vytvo?ené v 1. pol. 19. století, vysoce mobilní jednotky lehkých st?elc?. Sou?ástí uniformy byl klobouk se širokou obrubou zdobený ?ernými kohoutími péry. V 1. sv. válce jich bojovalo asi 210 000.

      bitva na ?ece Kolubara 3.-14.12.1914; vítězství Srbska nad rakousko-uherskou armádou bez ohledu na její po?etní p?evahu. 1. srbská armáda obsadila 9. 12. Valjevo. Srbové zajali 76 000 nep?átelských voják?. Srbský velitel ?. Miši? byl povýšen na vojvodu, O. Potiorek byl odvolán a nahrazen arcivévodou Ev?enem jako nejvyšším velitelem balkánské armádní skupiny. Dalších 10 měsíc? Rakousko proti Srb?m nevystoupilo. Síly byly p?esunuty na italskou frontu. Ztráty Srbska spolu s epidemií tyfu v zimě 1914-1915 srbskou armádu oslabily a v roce 1915 z?stala v defenzívě spoléhajíc na pomoc spojenc?, která však nep?išla.

      boerský búrský, p?ipomínající klobouky Búr? z období anglo-búrské války na p?elomu 19. a 20. stol.

      cimprlich něm. choulostivý, rozmazlený, ned?tklivý

      cugsfíra něm. Zugsf?hrer, ?eta?

      ?i?a srbo-chorv. sta?ík, strýc

      ?aur nevě?ící, zejména k?es?an (ozna?ovaný takto vyznava?i islámu)

      desentér desertér

      Deutschmeist?i zde: 4. dělost?elecký pluk (zal. na konci 17. st.) rakousko-uherské armády

      dienstreglamá něm., fr. slu?ební ?ád

      Etappentrainzug něm. zde: vojenský konvoj p?epravující mu?stvo a vojenský materiál

      fasunk, fasuňk náklad na voze, p?íděl potravin

      feldkurát vojenský kněz

      feldruf něm. heslo (hist.: polní p?íhlas)

      feldšpitál něm. polní nemocnice

      feldvébl, felák něm. (Feldwebel) šikovatel

      febris recurrens návratná hore?ka, st?ídání hore?natých stav? s 1–2 dny normální teploty (typicky p?i malárii, b?išním tyfu)

      flota námo?nictvo

      Foch, Ferdinand (1851-1929), francouzský maršál, hrdina 1. světové války, v b?eznu 1918 jmenován vrchním velitelem Spojeneckých sil. Pod jeho velením byl zastaven postup německých jednotek v druhé bitvě na Marně v ?ervenci 1918 a zahájen protiútok. V listopadu 1918 p?ijal německou kapitulaci v ?elezni?ním vagónu v Compiègne. Hrál d?le?itou roli na Pa?í?ské mírové konferenci.

      fortšristmesif zkomol. dle p?edpisu

      fráter zde: kněz s ni?ším svěcením

      gruppo it. zde: oddělení

      halt! něm. povel zastavit, stát!

      Hindenburg, Paul von (1847 - 1934), německý polní maršál, významná osobnost 1. světové války, prezident Německa v letech 1925 -1934. V pamětech J. Jandy jeden z voják? p?ipomíná vítězství Hindenburga nad Ruskem v bitvách u Tannenbergu a u Mazurských jezer v roce 1914 a krutost v??i nep?átelským voják?m.

      Hroby v dáli vále?ná iniciativa setníka Lenze, stavba pomník? (kenotaf?) na frontách zahynulým voják?m v místě jejich p?vodu. Vytratilo se z obecného povědomí.

      infanterie dělost?electvo

      Janin, Pierre-Thiébaut-Charles-Maurice (1862-1946), od dubna 1916 francouzský generál a vojenský velitel. Vedoucí francouzské vojenské mise na Sibi?i v době ruské ob?anské války. Nositel ?ádu bílého lva (1923).

      jednoro?ák jednoro?ní dobrovolník

      ka?amak kaše, p?ipravovaná zejm. z kuku?i?né mouky

      kamot rak. zde: se?azený, nastoupený, upravený

      kantina zde: prodejna pro zajatce

      kaprál it. (Korporal) ni?ší vojenská hodnost, desátník

      kavalerie jezdectvo

      kellner něm. ?íšník

      komisárek vojenský chléb kyselé chuti

      komita p?íslušník srbských partyzánských jednotek („komite“, major Vojislav Tankosi?) p?vodně bojujících v Makedonii proti osmanským jednotkám

      konduktér pr?vod?í

      korpskomando, korpskomanda něm. velení vojenského sboru

      Kronprinz něm. zde míněn korunní princ Bed?ich Vilém (1882 – 1951), syn německého císa?e Viléma II.

      ku?a srb. d?m

      kuláš zast. guláš

      Kunte, Ladislav (1874-1945), děde?k?v bratranec L. Kunte byl významným ?initelem protirakouského i protifašistického odboje. Spoluzakladatel Volné myšlenky, redaktor ?asu a Národního osvobození. Za okupace spolupracoval pod pseudonymem ?eněk Věrný s ilegálním ?asopisem V boj. Od r. 1940 vězněn, zejména v Ebrachu. Zem?el ve Straubingu p?i pochodu smrti v roce 1945. Publikoval p?edevším na téma úlohy nábo?enství v moderní spole?nosti, jeho práce se vyzna?ují vyt?íbeným a i dnes ?tivým stylem. Nap?. viz na internetu dostupné vzpomínky na Jana Herbena.

      lágrovat něm.tábo?it

      lajtnant něm. (Leutnant) poru?ík

      landšturmák něm. ( Landsturm) ?len domobraneckého vojska

      landwehrák, landvérák něm. (Landwehr) ?len zeměbraneckého vojska

      Lejhanec, Václav, rakousko-uherský diplomat, v období 1. světové války konzul v Dra?i (Durres). Dra? tehdy byla tehdy sídelním městem albánského kní?ete W. Wieda a hlavním městem Albánského kní?ectví. P?ešel do ?eskoslovenské zahrani?ní slu?by, v letech 1919-1921 nap?. p?sobil jako vedoucí ú?adu delegáta ?SR v Ma?arsku. Generálním konzulem v Dra?i byl v té době Alfred Rappaport (1868-1946).

      lettres fr. dopisy

      losung něm. zde: heslo dne

      mantl něm. vojenský pláš?

      marodní kniha něm. kniha nemocných

      marodvisita něm.návštěva nemocného u léka?e

      maršbatalion prapor s pozdějším datem mobiliza?ní a pochodové pohotovosti, slo?ený většinou ze zálo?ník?, ur?ený k doplnění ztrát, p?ipravující se k p?esunu na frontu (pochodový prapor)

      maršrúta něm. pově?ení k pracovní cestě

      mantúra vojenský oblek

      merhaba arab., tur. uvítání, pozdrav („vítej!“)

      Miši?, ?ivojin (1855-1921) srbský polní maršál (vojvoda) a nejúspěšnější srbský vojenský velitel v období 1876-1918. Velel 1. srbské armádě v bitvě na ?ece Kolubá?e (1914), ú?astnil se velkého ústupu p?es hory do Albánie v zimě 1915-1916, porazil a donutil k ústupu bulharskou armádu v bitvě u Gorniceva v roce 1916 a p?i pr?lomu soluňské fronty v zá?í 1918 byl ná?elníkem nejvyššího velení. Poté ná?elník generálního štábu armády Království Srb?, Chorvat? a Slovinc?.

      náredník (srbský felák) ni?ší srbský d?stojník

      obrlajtnant něm. nadporu?ík

      oficírsmená? něm., fr. d?stojnická kuchyně

      ohne Schritt něm. postup vp?ed nikoli pochodovým krokem (nebezpe?í rozkolísání vratkého mostu, „break step“)

      para, krejcar drobné mince srbské/rakouské

      pasírka něm. povolenka

      Paši?, Nikola (1845 -1926), významný srbský politický ?initel a diplomat, pětinásobný p?edseda vlády srbského království, první (celkem t?ikrát) p?edseda vlády Království Srb?, Chorvat? a Slovinc?. V pamětech vzpomínán pro sv?j mohutný krásný plnovous.

      pelerína it. pláštěnka, volný pláš? bez zapínání

      Petar I., Karadjordjevic (1844 – 1921), 1903 – 1918 poslední srbský král, první vládce Království Srb?, Chorvat? a Slovinc? (1918 – 1921)

      Pferdespital něm. koňská ošet?ovna

      piklhaubna něm. pruská vojenská helma s kovovým hrotem na vrcholu

      piksla něm. zde: kryt poloosy kola vozu

      pionérsébl něm. vojenská šavle, sou?ást výzbroje

      pioný?i, pioné?i něm. zde: ?enisté

      posichrovat něm. pojistit, zajistit

      Potiorek, Oskar (1853-1933) rakousko-uherský vojenský ?initel. 1911-1914 guvernér v Bosně a Hercegovině, svědek atentátu na následníka tr?nu Františka Ferdinanda d´Este 28.6.1914. 1914 vrchní velitel rakousko-uherské armády v srbské kampani, pora?en v bitvě u Ceru a na ?ece Kolubá?e, 1.1.1915 zbaven vrchního velení

      profesor P. známý pra?ský léka?, profesor, dle svědectví pamětí na frontě lé?il zp?sobem nevybo?ujícím z praktik vojenského „lé?itelství“ bě?ného v rakousko-uherské armádě

      Putnik, Radomir (1847-1917) srbský polní maršál, ná?elník generálního štábu srbské armády v období balkánských válek a 1. světové války. Ú?astník všech válek, vedených Srbskem v letech 1876-1917. V ?íjnu 1915 po zahájení ofenzívy spojených rakousko-uherských, německých a bulharských sil o 300 000 mu?? pod velením polního maršála A. von Mackensena rozhodl Putnik 31.10.1915 o ústupu srbských armád. Poslední boje byly vedeny na Kosově poli (19.- 24.11.). 25. listopadu kone?né rozhodnutí o ústupu p?es albánské hory. 155 000 voják? došlo do p?ístav?. V lednu 1916 byl odvolán z postu a zem?el v Nice.

      rakije pálenka

      raport hlášení

      rast něm. odpo?inek

      Rauberinsel něm. loupe?nický ostrov

      règime de faveur fr. zde: zvýšený p?íděl jídla na osobu a den

      Regimentsarzt (Reg. Arzt) něm. plukovní léka?

      rekonvalescent lat. zotavující se pacient

      Reserve Feldmaroden Haus něm. rezervní polní nemocnice

      Ristung něm. výzbroj

      salem alejkum arab.uvítací muslimský pozdrav „salam alejkum“ („mír s vámi / vám“), odpově? „alejkum salam“

      saniterák vojenský ošet?ovatel

      separace oddělení

      studovat zde: zabavit

      Slavonie ní?inné úrodné území rozdělené mezi Chorvatsko a Srbsko, historická země le?ící mezi ?ekami Drávou, Sávou a Dunajem

      Stationskomando něm. posádkové velení

      stra?ár srb. strá?ce

      štram něm. fešně, švihácky, upraveně, dle p?edpisu

      Šnejdárek, Josef (1875-1945) generál ?s. armády, 1899 vstoupil do fr. cizinecké legie, v době formování 21. st?eleckého pluku jmenován pomocníkem velitele pluku

      Šváb, švába srbské pohrdavé ozna?ení voják? nep?átelské rakousko-uherské armády bez ohledu na jejich národnost

      tagskaprál něm.kaprál v denní slu?bě

      tagwach něm.budí?ek

      therový papír (térový) asfaltem napuštěný, pou?ívaný v nedávné době zejména na izolaci st?ech

      trén něm.vojenský zásobovací oddíl, vozatajstvo

      t?etí výzva vojáci povolaní do slu?by ve t?etím kole, většinou zálo?níci věkově starší

      Vergatěrung něm. p?v. Vergatterung, vojenský signál, povel ke shromá?dění vojska na ur?ené místo, poplach, nástup

      Verpflekscetl něm. poukaz na ošet?ení

      Vilém II. (1859-1941), německý císa? a pruský král v letech 1888-1918

      Vopi?ka, Karel (1857-1935), úspěšný ?echoameri?an, podnikatel, ?editel a později spoluvlastník pivovaru Atlas Brewery v Chicagu, ve?ejný ?initel. Dle ?lánku opublikovaného ?echoamerickým listem Denní hlasatel dne 16.8.1913 byl „ Charles“ Vopi?ka tohoto dne navr?en Státním departmentem na funkci budoucího velvyslance USA v Rumunsku, Srbsku a Bulharsku. Po následném jmenování prezidentem W.Wilsonem zastával funkci v letech 1913-1920. ?len ?eskoslovenské národní rady v Pa?í?i. Viz nejnověji knihu Czechs of Chicagoland. Ed. by M.Sternstein. Charleston, SC., Arcadia Publishing, 2008. 127 pp. ISBN 13 9780 7385 5178 4.

      wendlovka, vendlovka (dle konstruktéra Werndla) puška zadovka pou?ívaná v rakousko-uherské armádě

      z?ídla u Padovy Euganee Terme, lázeňská oblast jihozápadně od města Padovy v severní Itálii

      zuávský pluk, zuávové obecně koloniální vojáci muslimského vyznání, jednotky lehkých st?elc? francouzské armády zalo?ené v 1. pol. 19. století v Al?írsku s nápadnou orientální pokrývkou hlavy, v době 1. světové války slou?ili v khaki uniformě a hlavu jim pokrýval ?ervený fez

      zupák voj.slang p?ezdívka podd?stojníka, zejm. šikovatele

      วิตามิน ซี พลัส ครีม ส ครับ หน้า ชุด กระโปรง ฟูฟ่อง สี ฟ้า รองเท้า puma ferrari รองเท้า ผ้าใบ เท วิน vdesign เม็ด ฟู่ pantip รองเท้า แตะ uniqlo เครื่อง สํา อา ง ออนไลน์ ร้าน แอ น นา คาเฟ่ ครีม ลบรอย ดำ กางเกง the north face ครีม บํา รุ ง ผิว กาย ตอน กลางคืน ครีม บิ ง ซู คาเฟ่ บางซื่อ เสื้อกล้าม คน อ้วน รองเท้า lacoste pantip วิตามิน ซี แบ ล็ คม อ ร์ 500 มู มิ น คาเฟ่ ดอกไม้ ประตู แจกัน พระราม 2 วิตามิน ฉีด ผิว ขาว อ อย ทา หน้า ทา ตอน ไหน ครีม หน้า ใส ไร้ สิว pantip คอ ล ลา เจน dhc ดี ไหม อวกาศ คาเฟ่ ครีม ทา ท้อง ลาย หลัง คลอด ยี่ห้อ ไหน ดี วิ ต อะ เดย์ เยล ลี่ วิตามิน วอ เตอร์ ราคา เสื้อผ้า คน อ้วน แซ่ บ ๆ รองเท้า ผ้าใบ สี ดํา ล้วน ชาย ari รองเท้า nike รองเท้า ผู้หญิง เสื้อ celine ราคา น้ํา ดื่ม วิตามิน บี เสื้อ ลูกไม้ พาหุรัด ครีม รี เทิ ร์ น เกาหลี หลอด ชมพู เครื่องสำอาง ราคา ถูก รองเท้า แตะ 15 บาท vistra วิตามิน ซี ครีม b3 เสื้อ ขาด เป็น รู ครีม ไพลิน วิตามิน dhc กิน ตอน ไหน เสื้อผ้า วัย 50 ปี ครีม น้ํา แตก แบรนด์ เสื้อผ้า เซ็นทรัล รองเท้า bt21 รองเท้า ผ้าใบ เปิด ส้น vans รองเท้า รัด ส้น shopee cafe รามอินทรา คาเฟ่ แถว ตลิ่งชัน รองเท้า ไน กี้ ผู้หญิง 2019 สี ขาว โลชั่น aura ราคา รองเท้า skechers รองเท้า แตะ สุ พ รีม เครื่อง สํา อา ง ที่ ควร มี วิตามิน เลมอน คาเฟ่ bts อโศก วิตามิน เม ลา โท นิ น กางเกง 4 สี กางเกง ขา กระบอก ใหญ่ ชาย รองเท้า วิ่ง nike 2019 ครีม หมอ เซ รั่ ม กิ ฟ ฟา รี น ดี ไหม กางเกง ชีฟอง รองเท้า ส ตั๊ ด cr7 รองเท้า อุดม เอก คาเฟ่ สุขุมวิท 31 แนะ นํา เซ รั่ ม รองเท้า ฟิ ฟ ฟ อ ฟ ผู้ชาย ครีม หน้า ฉ่ำ วาว ใน เซ เว่ น กางเกง ยีน ส์ คน อ้วน ขายส่ง รองเท้า ผ้าใบ นักเรียน สี ขาว เสื้อ แนว ร็ อ ค หญิง สี่ แยก หัว ตะเข้ คาเฟ่ แอนด์ เกส ท์ เฮ้า ส์ ทํา บ้าน เป็น ร้าน กาแฟ รองเท้า lacoste ลด ราคา ล่าสุด สาว กระโปรง ยีน ส์ เดอะ นา คาเฟ่ ครีม lilia ดี ไหม กางเกง ขา สั้น aiiz โลชั่น ส้ม วิตามิน ซี 500 mg ยี่ห้อ ไหน ดี ครีม แก้ หลุม สิว วิตามิน แก้ ผม ร่วง regenez กางเกง เอว ยาง ยืด ผู้หญิง กางเกง ทำงาน ชาย รองเท้า แวน ส์ ผู้หญิง แบบ ชุด ผ้า ปาเต๊ะ คน อ้วน กางเกง ทรง ทหาร รองเท้า ส กอ ล ล์ ยุค 90 รองเท้า เคน โซ่ รองเท้า แตะ ไน กี้ ผู้ชาย กางเกง ขา กระบอก ใหญ่ ชาย jellymaskup รองเท้า ellesse ครีม ไซเรน เซ รั่ ม กิ ฟ ฟา รี น ดี ไหม รองเท้า ipanema ครีม ทา หน้า ขาว ผู้ชาย carter's ของ แท้ คาเฟ่ รังนก ครีม มะขามป้อม กระโปรง ผ้า โท เร กันแดด oriental princess วิตามิน ซี 1000 มิลลิกรัม น้ํา ดื่ม วิตามิน บี รองเท้า xxon คาเฟ่ ขมิ้น เสื้อ อก 40 ครีม โสม ส ริ ตา ครีม มี นา ส กิน แคร์ คน หน้า มัน เสื้อผ้า เด็ก ราคา โรงงาน ส กิน แคร์ เติม น้ำ ให้ ผิว ผิว มัน รองเท้า adidas pure boost รองเท้า แตะ วิ่ง มาราธอน บู ส เตอร์ ครีม รองเท้า หนัง ผู้ชาย 2020 ครีม เร ติ น เอ เสื้อกล้าม คน อ้วน รองเท้า วิ่ง บา จา เสื้อ ชีฟอง เกาหลี ราคา ถูก ครีม แก้ หลุม สิว เสื้อ ตัว ละ 5 บาท yeezy สี ขาว คาเฟ่ สวน ลิ้นจี่ กางเกง สี เขียว ขี้ม้า ผู้ชาย ครีม ทา ผิว หน้า ครีม ทา ผิว ลด รอย ดํา ครีม ทา หน้า ลด สิว รองเท้า dolce & gabbana วิตามิน บี blackmore รองเท้า จักรยาน เสือหมอบ รองเท้า ส้น แก้ว กลม รองเท้า วิ่ง nike มือ สอง nike air force 1 para noise ราคา เสื้อ สี เขียว มรกต คาเฟ่ ริม เจ้าพระยา เสื้อ กัน หนาว ผู้ใหญ่ ใส่ รองเท้า ครีม กันแดด มิส ที น วิตามิน แก้ อ่อนเพลีย รองเท้า คอม แบ ต กางเกง ลาย ส ก็ อ ต 5 ส่วน nike air force 1 ของ แท้ คาเฟ่ สาย คลอง รองเท้า มวยสากล อาหาร วิตามิน ซี สูง รองเท้า ออก กํา ลังกา ย ผู้หญิง 2020 ครีม กันแดด maza เครื่องสำอาง ขายส่ง เสื้อ ลด ราคา รองเท้า adidas pure boost เสื้อ jordan รองเท้า ผ้าใบ cps วิธี กิน อึน ดัน เด รส ไซส์ ใหญ่ แต่งตัว สี พาส เท ล กางเกง ยีน ส์ levi's กระสอบ ครีม ทา ผิว ชุ่มชื้น เสื้อ ยืด แฟชั่น ราคา ส่ง 3 ตัว คาเฟ่ ถ่ายรูป อารีย์ เสื้อ ยืด สี รุ้ง ชุด เซต 2 ชิ้น กางเกง ขา ยาว เสื้อ มิ ก กี้ เมาส์ ดิสนีย์ ร้าน กาแฟ จัง เกิ้ ล รองเท้า ซุปเปอร์ สปอร์ต รองเท้า โอ นิ ซึ กะ ผู้หญิง 2018 คาเฟ่ เกษตร นว มิ นท ร์ 2020 เสื้อ ยืด ผ้า บาง ครีม ราก โสม ส ริ ตา pantip มิ ซู โน่ รองเท้า วิ่ง ครีม กันแดด ส เปร ย์ เสื้อผ้า เด็ก ราคา โรงงาน ครีม บำรุง รอบ ดวงตา รองเท้า วิ่ง adidas adizero คาเฟ่ ถ่ายรูป สวย ติด รถไฟฟ้า กางเกง ยีน ส์ สาม ส่วน ผู้หญิง คาเฟ่ เสนานิคม เสื้อผ้า คน อ้วน แซ่ บ ๆ ครีม มาร์ค หน้า เซ เว่ น คาเฟ่ บ้าน สวน พา ฝัน คาเฟ่ เปิด ใหม่ เขา ใหญ่ ครีม แก้ สิว ใน เซ เว่ น วิตามิน ได โซะ รองเท้า เดิน ทะเล ขายส่ง เสื้อ ยืด แฟชั่น กันแดด mizumi ราคา แตะ lacoste คาเฟ่ เสรีไทย กางเกง ขา สั้น แฟชั่น หอม คาเฟ่ รองเท้า delta ครีม เซ เว่ น ลด รอย ดํา ครีม แตงโม ใน เซ เว่ น สวน ป่า คาเฟ่ รองเท้า พยาบาล bata กางเกง ชิ โน่ uniqlo ผู้ชาย รองเท้า พยาบาล bata ครีม ทา ผิว ชุ่มชื้น pantip โฟม ล้าง หน้า ลด ริ้ว รอย pantip วิตามิน c เกาหลี บุ ฟ เฟ่ เอ็ ม เค ร้าน เสื้อ มือ สอง กางเกง ขา สั้น dickies คาเฟ่ ม ม ส โอ เล ย์ กลางคืน อวกาศ คาเฟ่ รักแร้ ขาว เร่ง ด่วน ครีม หน้า ฉ่ำ วาว ครีม ทา ก่อน แต่งหน้า รองเท้า กีฬา ลด ราคา เซ็นทรัล เก๊า ไม้ ล้าน นา คาเฟ่ cc ครีม เซ เว่ น รองเท้า ผ้าใบ ส้น หนา day cream แนะ นํา รองเท้า ลำลอง ผู้หญิง อุ้ย ทา คาเฟ่ รองเท้า hara วิตามิน เม็ด ฟู่ ดี ไหม กางเกง 5 ส่วน ผู้หญิง uniqlo วิตามิน บี blackmore กางเกง ทรง ทหาร เสื้อผ้า แฟชั่น ประตูน้ำ ร้าน คาเฟ่ บางนา รองเท้า hi end รองเท้า ผ้าใบ สี เขียว แบบ เสื้อ ลูกไม้ ทันสมัย ครีม บํา รุ ง ขอบ ตา ดํา คาเฟ่ สนามหลวง จัง เกิ้ ล คาเฟ่ บ้าน ถวาย mondae morning cafe ครีม บำรุง หน้า ใส ครีม มาร์ค ผิว ขาว nike air zoom pegasus 35 ราคา กางเกง ขา สั่น ครีม โช นา อิ เขา สาม มุข คาเฟ่ คาเฟ่ ปลา คา ร์ ฟ เสื้อ ยืด แบรนด์ ดัง รองเท้า แตะ ยุค 90 ผ้าขาวม้า ตัด เสื้อ กางเกง ใน shopee รองเท้า เอ ล ซ่า ส้น สูง เซ รั่ ม ออ แก นิ ค ปิ๊ ง ปิ๊ ง ครีม ร้าน กาแฟ เจริญนคร กันแดด watson โลชั่น ส มู ท โตะ วิตามิน ลด บวมน้ำ ครีม พี่ ก้อง บํา รุ ง ผิว หน้า ก่อน นอน ร้าน คาเฟ่ เจริญกรุง ครีม ตัว ไหน ใช้ แล้ว หน้า ขาว รองเท้า แอ๊ด ด้า ผู้หญิง กางเกง ยีน ส์ แม็ ค แท้ ร้าน คาเฟ่ นิมมาน ส กิน แคร์ ลด กระ pantip กางเกง ยีน ส์ แฟชั่น ผู้หญิง คาเฟ่ แม่มด คาเฟ่ gump รองเท้า ผ ญ วิตามิน บี 12 ราคา ครีม หน้า วิ้ ง กระโปรง ทรง เอ ผ่า หลัง รองเท้า mlb แท้ วิตามิน ที่ ช่วย ให้ นอน หลับ คาเฟ่ พัน ท้าย นรสิงห์ ครีม บัว หิมะ เจ๊ เล้ง ื nike thailand ครีม กันแดด ออ เร น ทอ ล รองเท้า keds สี ขาว คาเฟ่ แมว รามอินทรา คาเฟ่ งามวงศ์วาน 2020 รองเท้า ใส่ เดิน ใน บ้าน วิตามิน mivolis pantip กางเกง เลก กิ้ ง ผู้หญิง ส กิน แคร์ ผู้ชาย ถูก และ ดี ครีม วิตามิน ซี boots มา นา คาเฟ่ คลอง 19 ครีม ท้อง ลาย size เสื้อ uniqlo decathlon รองเท้า converse หนัง งาน ป้าย nannapat cafe รามอินทรา ยี่ห้อ เครื่องสำอาง ครีม เอ ส เต้ ตัว ไหน ดี ชุด เด รส กระโปรง รองเท้า แตะ ไน กี้ ผู้ชาย ครีม ณั ช ชา ของ แท้ ร้าน นั่งเล่น ใกล้ ฉัน วิตามิน ซี ใน เซ เว่ น แบบ เม็ด ทองย้อย คาเฟ่ อารีย์ นา เกลือ คาเฟ่ เสื้อผ้า เด็ก มือ 2 รองเท้า พู ม่า ราคา ครีม กลางคืน ผู้ชาย 7 11 คาเฟ่ สวย ย่าน สุวรรณภูมิ น้ํา ดื่ม วิตามิน วิ ต อะ เดย์ รองเท้า วิ่ง nike air max คาเฟ่ ย่าน อโศก กางเกง ส กิน นี่ คน อ้วน เสื้อ เสือ กางเกง ยีน ส์ hara ทรง กระบอก เล็ก กางเกง ใน ชาย มือ สอง รองเท้า เด็ก นักเรียน ครีม รก แกะ เซ เว่ น อา ดี ดา ส รองเท้า ครีม ทา เท้า แตก เซ เว่ น ครีม return ดี ไหม โลชั่น ส้ม นิมมาน คาเฟ่ เสื้อ เชิ้ต สี แดง ผู้หญิง nike pegasus 35 ราคา เสื้อผ้า แก้ว ใส่ กับ ผ้าถุง แซ่ บ ยก ครัว คาเฟ่ นอน น้อย กิน วิตามิน อะไร ดี ครีม หมี ezerra nike air force 1 สี ขาว เครื่อง สํา อา ง bsc เสื้อ ยืด oversize ประตูน้ำ ขายส่ง ดี ดี คาเฟ่ converse สี ดํา กางเกง ยีน 3 ส่วน ไท ง้วน คาเฟ่ เสื้อผ้า แฟชั่น สไตล์ สี ขาว เสื้อผ้า แฟชั่น เกาหลี ราคา ส่ง รองเท้า ผ้าใบ vans ของ แท้ สิ ป ป คาเฟ่ วิตามิน ซี ขาว ครีม ใบ บัวบก ใน เซ เว่ น วิตามิน บำรุง สายตา และ สมอง ส กิน แคร์ สิว ผด รองเท้า chou แตะ ช้าง ดาว ราคา รองเท้า แตะ ลา คอส กาแฟ ออ ล คาเฟ่ กางเกง ยีน ส์ แรง เลอ ร์ มือ สอง น้ำ วิตามิน เซ เว่ น ครีม ซอง รักษา สิว รองเท้า adidas cloudfoam ครีม หัว ไช เท้า ใน เซ เว่ น เสื้อผ้า โบ้ เบ้ redsun บุ ฟ เฟ่ คน อ้วน ใส่ กางเกง ยีน ส์ ชุด เด รส ผ้า ไหม เทียม ร้าน ตัด ขา กางเกง ใกล้ ฉัน ครีม ทา เท้า แตก เซ เว่ น ร้าน กาแฟ อารีย์ 2020 เสื้อ celine ราคา ครีม หน้า ขาว ใส 2020 mongchangcafe รองเท้า ลุย หิมะ มือ สอง วิตามิน บำรุง เส้นผม ครีม ให้ ความ ชุ่มชื่น ผิว หน้า รองเท้า reebok ราคา ครีม พ รี มา เน ส ท์ กางเกง ขา ยาว ผู้ชาย uniqlo วิตามิน โร จู คิ ส รองเท้า mizuno ผู้หญิง คาเฟ่ เดอะ เจ กาแฟ อารีย์ ครีม ทา ผิว ออ เร น ทอ ล ตัว ไหน ใช้ ดี ปลา ทู เร ส เต อ รอง ท์ คาเฟ่ คาเฟ่ แมว อารีย์ แพทเทิร์น กระโปรง บาน กางเกง ยีน ส์ ผ้า ยืด ผู้หญิง ครีม หัว ไช เท้า ใน เซ เว่ น วิตามิน บำรุง สายตา และ สมอง mega อาหาร เสริม วิธี ลบรอย แผลเป็น บน ใบหน้า กางเกง ยีน ส์ ขา สั้น 3 ส่วน ครีม ทา ฝ้า concept วัต สัน uniqlo เสื้อ dhc วิธี กิน กางเกง ยีน ส์ ขา บาน คน อ้วน กางเกง ส แล็ ค ผู้หญิง อ้วน เสื้อผ้า รามอินทรา ตัว ละ 5 บาท รองเท้า ผ้าใบ cps fila disruptor ราคา กางเกง ยีน ส์ ขา บาน คน อ้วน คาเฟ่ ม น เสื้อผ้า มือ สอง ยก กระสอบ บาง บอน คาเฟ่ ริม หาด บาง แสน แค ป ชั่ น คาเฟ่ ใน สวน รองเท้า pony ราคา คาเฟ่ แถว ราชเทวี รองเท้า กีฬา ลด ราคา เซ็นทรัล ครีม cos nine เสื้อ ยืด ตัว ยาว โสม ส ปี ด ไวท์ pantip แบบ เสื้อผ้า ฝ้าย ใส่ กับ ผ้าถุง เสือ 3d เสื้อ lazada รองเท้า nike ของ แท้ ครีม venda ดี ไหม vitamin b รวม รองเท้า ปิด หัว เปิด ส้น จตุจักร คาเฟ่ ร้าน ตัด ขา กางเกง ยีน ส์ กันแดด innisfree สี เหลือง ขายส่ง เสื้อ cc ครีม เซ เว่ น แพทเทิร์น เสื้อ เด็ก ส เก็ ต เชอ ร์ ส รองเท้า เสื้อ แขน สั้น ชาย ฉีด วิตามิน ผิว ยัน ฮี stylebypak ไซส์ รองเท้า mizuno วิตามิน dhc กิน ตอน ไหน z2 คาเฟ่ คาเฟ่ ย้อน ยุค วัด พิกุล ทอง รองเท้า safety ผู้หญิง บู ส เตอร์ ครีม สี ทา รองเท้า หนัง แบบ เสื้อผ้า ปาเต๊ะ ผู้หญิง โสม ส ปี ด ไวท์ pantip แนะ นํา ครีม ลด รอย สิว เสื้อ ยืด oversize ประตูน้ำ ขายส่ง รองเท้า ผ้าใบ แบบ แปะ เสื้อ ยืด tommy โสม กระปุก เหลือง เสื้อ off white แท้ ราคา วิธี ลบรอย แผลเป็น บน ใบหน้า วิตามิน คี โต mizumi ครีม กันแดด mivolis วิธี กิน นา บัว คาเฟ่ สุรา ษ ใส่ รองเท้า รองเท้า เดิน ป่า timberland เสื้อ อก 40 เสื้อ ยืด lee แท้ รองเท้า 100 ปุ่ม supersport cafe สาทร รองเท้า บา ส ไน กี้ ครีม ห้อย ศรี ครีม รก แกะ pantip ครีม ชา เขียว บี ออ ร่า ลิ น คาเฟ่ คาเฟ่ อิน เดอะ ดอย คาเฟ่ พัน ท้าย นรสิงห์ คาเฟ่ นั่ง ชิ ล สถาน ที่นั่ง ชิ ว ทา ใต้ ตา รองเท้า new balance ราคา ถูก วิตามิน ทับทิม กิ ฟ ฟา รี น วิตามิน ซี ครีม ลด รอย สิว จุด ด่าง ดํา ผู้ชาย รองเท้า ใส่ ใน บ้าน เรียก ว่า รองเท้า ผ้าใบ แฟชั่น ผู้หญิง 2019 ส ตั๊ ด asics ผ้าใบ สี ขาว ผู้หญิง กางเกง ขา สั้น ผู้หญิง ผ้า คอตตอน คาเฟ่ เจริญกรุง ถ่ายรูป รองเท้า แตะ cc oo ผู้ชาย 2019 เสื้อ ยืด ig เสื้อ ผู้ สูงอายุ ครีม บํา รุ ง ผิว หน้า เกาหลี ครีม แก้ ส้น เท้า แตก เสื้อ กัน หนาว แบรนด์ มือ สอง ยก กระสอบ โฟม ล้าง หน้า ลา แม ร์ กางเกง ยีน ส์ เอว สูง มาก ๆ ครีม กลางคืน ผู้ชาย 7 11 ครีม ลบ แผลเป็น olay สี ม่วง แต่ง ร้าน กาแฟ สวย ๆ ครีม เซ เว่ น ลด รอย ดํา คาเฟ่ นก ฮูก ครีม โอ เล ย์ สี แดง กลางคืน ไบ โอ ติ น บํา รุ ง ผม โฟม ล้าง หน้า แก้ ฝ้า pantip รองเท้า cqb กางเกง แม็ ก ผู้หญิง รองเท้า หนัง วัว แท้ ผู้ชาย เสื้อ ชาวนา ครีม อภัย ภูเบศ ร ครีม น้ำ แตก รองเท้า ฮิต 2019 รองเท้า พลาสติก เสื้อผ้า เด็ก ยก โหล ครีม บิวตี้ ท รี 2563 ครีม กระชับ ผิว หน้า คาเฟ่ ราชพฤกษ์ 2019 คอนเวิร์ส แจ๊ ค ราคา กางเกง ลํา ลอง ผู้หญิง รองเท้า ผ้าใบ ดารา นิยม ใส่ 2020 กันแดด นางฟ้า ครีม ยัน ฮี ดี ไหม กันแดด โจ ลี น่า พลัส ราคา รองเท้า hi end วิตามิน บํา รุ ง ผิว pantip กางเกง เจ เจ ขา ยาว ทองย้อย คาเฟ่ อารีย์ รองเท้า วิ่ง asics gel นั่ง นา คาเฟ่ ทา ครีม ไม่ เข้า หน้า วิตามิน สำหรับ วัย ทอง เสื้อผ้า มือ สอง ยก กระสอบ บาง บอน โฟม ล้าง หน้า ลด ริ้ว รอย pantip อายุ 30 ใช้ ครีม อะไร ดี converse สี ดํา นา อิน คาเฟ่ คาเฟ่ งามวงศ์วาน 2020 เสื้อ playstation ครีม ทา หน้า ลด สิว เสื้อกล้าม รู ครีม ทา ผิว ซี รี น รองเท้า ใส่ เที่ยว ผู้ชาย รองเท้า ใส่ อยู่ บ้าน ส เปร ย์ ผิว ขาว เสื้อ เชิ้ต g2000 เซ รั่ ม ออ แก นิ ค วิตามิน ซี แบ ล็ คม อ ร์ 1000 mg วิตามิน เด็ก กิ ฟ ฟา รี น เสื้อ ยืด lee แท้ กางเกง ขา สั้น สี ขาว ผู้ชาย กาแฟ นิมมาน กางเกง ยีน ส์ ป้าย wow ประตูน้ำ แบรนด์ ซุป ไก่ เม็ด ไก่ กา คาเฟ่ ครีม ขาว เร็ว adidas nmd สี ขาว ครีม ทา ขา หนีบ ดํา ใน วัต สัน ครีม กลางคืน เซ เว่ น ครีม ห้อย ศรี ร้าน กาแฟ ตึกแถว ครีม ซอง คิว เพรส สี ฟ้า เด รส ผ้าขาวม้า ครีม ซอง ว่า น หางจระเข้ รองเท้า ฮิต 2019 nike air zoom pegasus 35 ราคา รองเท้า ผ้าใบ ใส่ เดิน นาน ๆ 2020 รองเท้า la ครีม ทา รอย ดํา จาก สิว สี ย้อม รองเท้า ผ้าใบ เด รส ไซส์ ใหญ่ เสื้อผ้า ชีฟอง ลาย ดอก ครีม ทา ขา หนีบ ดํา วุฒิ ศักดิ์ กางเกง ส แล็ ค ชาย สี ดำ ครีม เพียว ไวท์ ใส่ รองเท้า เสื้อ เชิ้ต เด็กชาย กางเกง ยีน ส์ แบบ ลิ ซ่า ครีม ทา ฝ้า ยู เซอ ริน เบบี้ ครีม ขายส่ง เสื้อผ้า คน แก่ ครีม แต้ม สิว โท เม อิ กางเกง นักเรียน สี ดำ ครีม เรียก เนื้อ graymelin รองเท้า toms สาขา เสื้อ ใน คน ท้อง uniqlo ครีม ซอง โอ เล ย์ กาแฟ cafe 7 ดี ไหม pantip ชุด นอน กางเกง ขา สั้น รองเท้า ส ตั๊ ด nike magista รองเท้า แก รน ด์ สปอร์ต รองเท้า หนัง กลับ ชาย รองเท้า penne ครีม ลํา ไย แก้ ฝ้า pantip รองเท้า แตะ ผู้หญิง adidas คาเฟ่ gump รองเท้า แก รน ด์ สปอร์ต กางเกง ใน shopee vitamin b1 คือ ครีม ซอง โอ เล ย์ รองเท้า วิ่ง nike ผู้หญิง 2020 คอนเวิร์ส สี ดำ caturday cat cafe ราคา วิตามิน ลด น้ำหนัก เกาหลี เสื้อ วิน เท จ ขายส่ง ครีม มหา ลัย ครีม ทา ข้อศอก ดํา ด้าน adidas รองเท้า ฟุตบอล วิธี กิน คอ ล ลา เจน dhc เสื้อผ้า ฮิ ป ฮ อป kaidee เสื้อผ้า ครีม สลาย ฝ้า กางเกง ใน ผ้า ฝ้าย แท้ 100 รองเท้า nike air max 90 ของ แท้ ครีม บำรุง หน้า ใส เสื้อ แบบ เจน นี่ โฟม ล้าง หน้า ลด ริ้ว รอย pantip กางเกง ขา ยาว ผู้ชาย uniqlo ร้าน วู ดู คาเฟ่ หนองจอก dhc ราคา nike zoom vaporfly 4 ราคา รองเท้า trekking รองเท้า chaco แท้ วิตามิน ลด น้ำหนัก เสื้อผ้า แก้ว ใส่ กับ ผ้าถุง รองเท้า อุดม เอก vit c เกาหลี ครีม บำรุง กลางคืน กางเกง แถบ ครีม ดูแล ผิว หน้า เสื้อ แขก ผู้หญิง ครีม น้ำผึ้ง ป่า เสื้อผ้า สตรี รองเท้า แกม โบ ล ผู้หญิง คาเฟ่ สุรา ษ 2563 แบบ กางเกง ผ้า ไหม ผู้หญิง joliena plus กันแดด ครีม ทา แผล รองเท้า นักเรียน adda คาเฟ่ แนว ธรรมชาติ วิตามิน ซี องค์การ เภสัช ราคา รองเท้า เปิด ส้น gucci ครีม กันแดด ผู้ชาย แบบ ซอง คาเฟ่ bts อารีย์ รองเท้า under armour hovr ร้าน กาแฟ เขื่อน ศรีนครินทร์ วิตามิน ซี เซ เว่ น เม็ด บิ โอ เร กันแดด ตัว ส กิน แคร์ ใน วัต สัน ครีม aloe vera ครีม มะขามป้อม เสื้อ ยืด ยก กระสอบ ครีม โอ เล ย์ สี แดง กลางคืน adidas แท้ รองเท้า toms central ทา รอย แผลเป็น กิน วิตามิน ซีดี ไหม ไน กี้ แอร์ ฟ อ ร์ ซ กางเกง ยีน ส์ แรง เลอ ร์ ชาย วิตามิน ซี ธรรมชาติ ครีม เอ ส เค ทู ขายส่ง รองเท้า มือ สอง โรง เกลือ เสื้อ คน แก่ ผู้ชาย ร้าน กาแฟ ปาก คลอง ตลาด ครีม จู จู เน่ รองเท้า เดิน ทะเล ครีม ดิ ออ ร์ รองเท้า ลำลอง ผู้หญิง ชุด เด รส มือ สอง nike just do it ราคา โอ เล ย์ กลางคืน ร้าน กาแฟ เจริญนคร วิตามิน 21st century ดี ไหม ชุด เด็ก h&m กันแดด คน ท้อง คาเฟ่ ริม คลอง วิตามิน ยี่ห้อ ไหน ดี pantip รองเท้า เอ ล ซ่า ส้น สูง กางเกง ยีน ส์ เว้า เอว เสื้อ ค รอ ป เด็ก เสื้อ ลูกไม้ ฉลุ สี ขาว ส มู ท อี ลบรอย แผลเป็น แฟชั่น การ แต่งตัว เสื้อ สาย เดี่ยว แฟชั่น เกาหลี flip flop ลด ราคา คาเฟ่ ย้อน ยุค วัด พิกุล ทอง เสื้อ ลูกไม้ บาง ลํา ภู we cottage บาง แสน ครีม แก้ หลุม สิว โลชั่น เภสัช สี เขียว pantip กางเกง ยีน ส์ lee ลด ราคา 2019 คาเฟ่ สวน ผัก เสื้อ สาย เดี่ยว แฟชั่น เกาหลี กางเกง สลิป มาร์ค รักแร้ ขาว กางเกง ลาย ส ก็ อ ต ราคา ส่ง รองเท้า วิ่ง หน้า เท้า กว้าง อาหาร ที่ มี วิตามิน ดี สูง เด รส นีออน เซ รั่ ม ส้ม เซ เว่ น เพื่อน ป่า คาเฟ่ ครีม พอ น ด์ ส ไวท์ บิวตี้ naturalizer สาขา minus 20 กับ trylagina ครีม แต้ม สิว โท เม อิ รองเท้า เคน โซ่ mondae morning cafe carter's ของ แท้ เสื้อ ยี่ห้อ greyhound ราคา เก้า คาเฟ่ นิมมาน วิตามิน แก้ หวัด ขาย รองเท้า แฟชั่น แบรนด์ เสื้อผ้า ผู้ชาย แพง ที่ วาง เครื่อง สํา อา ง คาเฟ่ นั่ง ชิ ล เสื้อ ยืด เก๋ ๆ เสื้อ ขาว สวย ๆ อาหาร ที่ มี วิตามิน บี 6 รองเท้า วิ่ง reebok ดี ไหม วิตามิน บี 2 ซื้อ ที่ไหน ไน ท์ ครีม เซ เว่ น pantip จิบ ไถ่ คาเฟ่ เสื้อผ้า ประตูน้ำ pantip กางเกง เจ เจ ขา ยาว กางเกง ยีน ส์ hara ทรง กระบอก เล็ก รองเท้า ใส่ ใน บ้าน เรียก ว่า เสื้อ ยืด แฟชั่น ราคา ส่ง 3 ตัว ครีม ทา ส้น เท้า แตก scholl รองเท้า chou รองเท้า สํา ห รับ ยืนนาน ๆ ครีม ยก กระชับ หน้า ดี ที่สุด กางเกง ทํา งาน ผู้หญิง ขา เด ฟ กางเกง ยีน ส์ คน อ้วน ขายส่ง กางเกง ขา ยาว แฟชั่น คาเฟ่ แถว วัด มังกร ขายส่ง เสื้อผ้า 20 บาท กางเกง คน อวบ ครีม โบ ทา ย่า ของ แท้ วิตามิน ซี 500 mg ยี่ห้อ ไหน ดี กางเกง สี ออ ล คาเฟ่ เซ เว่ น birkenstock ผู้หญิง แนะ นํา ครีม ลด รอย สิว รองเท้า แตะ นิ่ม ๆ กันแดด น้ำนม กางเกง ยีน ส์ ขา เต่อ แบรนด์ เสื้อผ้า ผู้ชาย 2019 คาเฟ่ พัน ท้าย นรสิงห์ เสื้อ gucci ผู้หญิง แท้ nat b กิน ก่อน นอน คอนเวิร์ส ดาว ครีม กันแดด แตงโม จุฬา รองเท้า แค ท รองเท้า วิ่ง new balance fresh foam รองเท้า ยาง ผู้ชาย อาย ครีม เอ ส เต้ pantip เสื้อผ้า สตรี วัย 40 รองเท้า เท วิน มือ สอง ครีม ทา แล้ว ผิว ขาว คน อ้วน ควร ใส่ กางเกง แบบ ไหน รองเท้า coach ผู้หญิง รองเท้า บา ส jordan รองเท้า แตะ nike ของ แท้ ครีม นวด หน้า แบรนด์ ไหน ดี night cream ผู้ชาย คาเฟ่ บาง แสน ริม ทะเล เจ ล ใบ บัวบก เซ เว่ น คาเฟ่ คลอง หก อวกาศ คาเฟ่ แนะ นํา ครีม หน้า ใส ไซส์ รองเท้า adidas kid mivolis pantip รองเท้า บา ส jordan รองเท้า แตะ ผู้หญิง fila ไฮ ซี วิตามิน ซี ครีม แก้ กระ เสื้อ ลาย เสือ ผ้า ชีฟอง ครีม แต้ม สิว ไม่มี หัว กางเกง ทํา งาน ผู้หญิง ขายส่ง ไซส์ รองเท้า adidas stan smith ผู้หญิง รองเท้า ไน กี้ แตะ แบบ ชุด แซ ก ผ้า ไทย เก๋ ๆ เครื่องสำอาง ขายส่ง วิตามิน ซี ไบ โอ ซี ส กิน แคร์ ตัว เดียว จบ ร้าน กาแฟ ปลา ครา ฟ ครีม กันแดด หน้า เงา endorphin pro ราคา ส กิน แคร์ หน้า ขาว ใส กางเกง ขาว ขา ยาว เสื้อผ้า คน อ้วน แซ่ บ ๆ nike รองเท้า ผู้หญิง ชุด แซ ก ผ้า ลินิน คาเฟ่ บางซื่อ ผลิตภัณฑ์ รักษา ฝ้า ส กิน แคร์ ผิว ผสม คาเฟ่ ริม คลอง กางเกง ยีน ส์ ยี่ห้อ แบบ เสื้อผ้า อิน โด รองเท้า ปิด หัว เปิด ส้น ครีม ถูก และ ดี เสื้อผ้า เกาหลี มือ สอง ใช้ ครีม แล้ว แสบ หน้า รองเท้า converse มือ สอง เสื้อ แขน ยาว fila เสื้อ มู จิ เสื้อ เชิ้ต ผู้ชาย ยี่ห้อ ไหน ดี ส กิน แคร์ เติม น้ำ ให้ ผิว ผิว มัน ร้าน เสื้อ มือ สอง cafe รามอินทรา ครีม มี นา โสม กระปุก เหลือง ร้าน กาแฟ เล็ก ๆ สวย ๆ รองเท้า ellesse คาเฟ่ วัด มังกร รองเท้า kito ผู้หญิง ส กิน แคร์ คน หน้า มัน คาเฟ่ เปิด ใหม่ อารีย์ วิตามิน บํา รุ ง สายตา blackmore กางเกง 4 สี คาเฟ่ สุรา ษ 2563 ใส่ สูท กับ กางเกง ยีน ส์ ชาย รองเท้า mlb boston ราคา กางเกง 5 ส่วน ผู้หญิง uniqlo เสื้อ ผู้หญิง เท่ ๆ รองเท้า แตะ adidas รัด ส้น ครีม หัว ไช เท้า เซ เว่ น วิตามิน รวม สำหรับ เด็ก วิตามิน ซี 500 mg ยี่ห้อ ไหน ดี แบรนด์ เสื้อผ้า ผู้ชาย ig ครีม aura white เสื้อ ขาว สวย ๆ วิตามิน รวม สำหรับ เด็ก ครีม ซอง ว่า น หางจระเข้ ขายส่ง ส กิน แคร์ เกาหลี อิ นุ คาเฟ่ ครีม รก แกะ ราคา ชุด แซ ก กางเกง ขา ยาว ครีม บํา รุ ง ผิว แพ้ ง่าย เสื้อ ยืด ราคา ส่ง โบ้ เบ้ รับ หิ้ว รองเท้า เยล ลี่ วิตามิน ครีม น้ำ แตก กระโปรง สาว อวบ ครีม ที่ ใช้ แล้ว หน้า ขาว เซ เว่ น phyto วิตามิน เสื้อ jordan รองเท้า แตะ หนัง วัว แท้ รองเท้า เสริม ส้น หญิง ครีม บำรุง เท้า puma ส ตั๊ ด ชุด นอน เด็ก ราคา ถูก แต่งหน้า ติด ทน ไซส์ รองเท้า mizuno ไน กี้ ออฟ ไวท์ วิตามิน ซี เยล ลี่ phyto วิตามิน ไน กี้ แอร์ ฟ อ ร์ ซ เสื้อ วิน เท จ ราคา ส่ง สี เสื้อ สำหรับ คน ผิว คล้ำ เสื้อผ้า ลูกไม้ สี ขาว loafer รองเท้า ครีม angel เอว กางเกง supersport รองเท้า ฟุตบอล รองเท้า วิ่ง เด้ง ๆ ราคา รองเท้า โอ นิ ซึ กะ เสื้อผ้า หน้า ร้อน ครีม กันแดด ผู้ชาย แบบ ซอง รองเท้า sneaker 2020 แต่งตัว เสื้อผ้า วัย 40 อั พ ครีม ชา แน ล ครีม กันแดด ออ เร น ทอ ล อายุ 30 ใช้ ครีม อะไร ดี รองเท้า under armour ดี ไหม แบรนด์ ซุป ไก่ เม็ด รองเท้า ผ้าใบ สี ดำ ทำงาน ครีม ตู่ นันทิ ดา เสื้อ ลูกไม้ สวย ๆ ราคา ถูก เสื้อ ยืด กางเกง ยีน ส์ ชาย โค เอนไซม์ คิว เท น แบ ล็ คม อ ร์ วิตามิน แก้ ผม ร่วง regenez ครีม นา เดีย ช้าง ดาว สี ดํา รองเท้า safety ผู้หญิง วิตามิน ดี ราคา รองเท้า แตะ แฟชั่น ผู้หญิง เสื้อ shirt เด รส ลูกไม้ คน อ้วน พร้อม ส่ง เสื้อผ้า ไอ จี ครีม ราก โสม ส ริ ตา pantip ครีม บำรุง รอบ ดวงตา เสื้อ แบบ เจน นี่ เสื้อ สาว อวบ ราคา ส่ง รองเท้า ใส่ ทํา งาน เพื่อ สุขภาพ กระโปรง ผ้า โฟม ราคา รองเท้า แตะ ลา คอส รองเท้า อา ดิ ดา ส ผู้หญิง 2019 คาเฟ่ ใน บาง แสน เสื้อผ้า คน อ้วน แซ่ บ ๆ วิ ต อะ เดย์ เยล ลี่ ขายส่ง เสื้อผ้า ประตูน้ำ เสื้อ ผู้หญิง อวบ ชุด ทํา งาน คน อ้วน เกาหลี หมอก คาเฟ่ รามอินทรา เสื้อ fox ผลิตภัณฑ์ กระชับ รู ขุม ขน กางเกง ขา ยาว ลาย ทาง ครีม บำรุง กลางคืน ไหล่ กว้าง ใส่ เสื้อ แบบ ไหน วิตามิน ได โซะ คาเฟ่ คลอง โคน ครีม รองพื้น เอ ส เต้ ครีม ช่วย ผิว ขาว วิตามิน เสริม เด็ก รองเท้า หนัง วัว ผู้หญิง ร้าน ปัญญา คาเฟ่ ชุด เสื้อ กางเกง ขา สั้น วิตามิน รวม กิน ตอน ไหน givenchy เสื้อ คาเฟ่ ต้นตาล nat b กิน ก่อน นอน คอนเวิร์ส หุ้ม ข้อ ของ แท้ playboy เสื้อผ้า เครื่องสำอาง กิ ฟ ฟา รี น เสื้อผ้า ประตูน้ำ pantip ครีม ทา หน้า อายุ 40 pantip 2020 กางเกง ยีน ส์ ยี่ห้อ ครีม มาร์ค หน้า เซ เว่ น รองเท้า นักเรียน adda กางเกง ใส่ นอน ผู้ชาย ครีม นี เวี ย เมน ส กิน แคร์ ผลัด เซลล์ ผิว ครีม ทา จุด ด่าง ดํา รองเท้า ไน กี้ สี แดง ครีม ทา รักแร้ ขาว pantip 2563 คาเฟ่ ติด ทะเล บาง แสน ครีม โช นา อิ รองเท้า ผ้าใบ เด็ก โต ครีม ทา หน้า ก่อน นอน สบู่ หน้า เงา psc พัน ทิป วิตามิน ผู้ สูงอายุ บํา รุ ง รอบ ดวงตา รองเท้า new balance ราคา ถูก คอ ล ลา เจน ผสม วิตามิน ซี รองเท้า วิ่ง pan predator 2019 เสือ สี ขาว เสื้อผ้า ขายส่ง ประตูน้ำ ร้าน คาเฟ่ แปดริ้ว รองเท้า ลำลอง ผู้หญิง ไบ โอ ติ น บํา รุ ง ผม รองเท้า ลำลอง ผู้ชาย vitamin b complex องค์การ เภสัชกรรม เสื้อ ยืด ยี่ห้อ ครีม แต้ม สิว ที่ ดี ที่สุด บูท ยาง อยาก ทํา แบรนด์ ครีม รองเท้า ฟุต ซอ ล giga รองเท้า วิ่ง pan predator 2019 berocca ดี ไหม กางเกง สี ครีม ผู้หญิง กางเกง ยีน ส์ ขา จั๊ ม ผู้หญิง อาหาร วิตามิน เอ ครีม น้อง นะ คะ ชุด แฟชั่น หญิง bio vitamin c 1000 mg cetaphil moisturizing cream ราคา กันแดด snail white รองเท้า แค ป ป้า บู ส เตอร์ ครีม ชุด ทํา งาน คน อ้วน เกาหลี รองเท้า adidas nmd ผู้หญิง วิตามิน ซี ใน เซ เว่ น แบบ เม็ด vitamin c blackmore ราคา กางเกง ยีน ส์ hara ทรง กระบอก เล็ก เสื้อ สงกรานต์ ลาย ดอก วิตามิน ปลูก ผม มา นา คาเฟ่ คลอง 19 วิตามิน ซี แบ ล็ คม อ ร์ 500 รองเท้า ellesse ครีม รักแร้ ขาว ยัน ฮี พัน ทิป ครีม ทา แล้ว ผิว ขาว ครีม บํา รุ ง ผิว หน้า 2020 เสื้อผ้า แฟชั่น โล๊ะ สต๊อก จาก โรงงาน เครื่อง สํา อา ง ที่ ควร มี รองเท้า เม ส ซี่ กางเกง ขา สั้น แฟชั่น รองเท้า เตารีด เย็บ เสื้อ ให้ ลูกชาย คาเฟ่ ข้าวสาร คอ ล ลา พี น ซี คอ ล ลา เจน กิน ตอน ไหน ครีม เอ ส วัน เสื้อ hm รองเท้า คั ช ชู เปิด ส้น บํา รุ ง หน้า ก่อน นอน วิตามิน ซี พี่ จุน zinc gluta vit c ครีม ทา คอ ขาว ครีม อี ฟ โร เช่ น้ํา vit c เสื้อผ้า คน อ้วน แนว เกาหลี เสื้อ แขน สั้น ผู้หญิง ร้าน มี นา คาเฟ่ เสื้อผ้า ขายส่ง ประตูน้ำ รองเท้า พละ เด็ก สี ย้อม รองเท้า วิตามิน บำรุง ตับ pantip วิตามิน อี 500 iu การ แต่งตัว เสื้อ ยืด กางเกง ยีน ส์ ผู้หญิง รองเท้า erke น ภัสสร คาเฟ่ รองเท้า แตะ adidas สี ขาว รองเท้า ตรา หมี ครีม พอก ผิว รองเท้า แตะ supersport รองเท้า แบรนด์ ดัง ผู้หญิง 2019 ครีม ทา ผิว คุณ จันทร์ pantip ส ตั๊ ด asics เสื้อ ใย กัญ ชง ผู้หญิง กางเกง ทรง ลุง ชาย วิตามิน ผม หนา รองเท้า วิ่ง on cloud รองเท้า โอ นิ แท้ เสื้อ ลูกไม้ น่า รัก ๆ บา ว คาเฟ่ โปร โม ชั่ น วัน นี้ madecera cream re turn ครีม ริ้ว รอย รองเท้า วิ่ง adidas adizero ครีม รก แกะ pantip ครีม ทา ผิว oriental princess กลิ่น ไหน หอม สุด เสื้อผ้า เด็ก ราคา โรงงาน ครีม ezerra 10g ราคา เสื้อ อก 40
      อาย ครีม ลา แม ร์| โลชั่น ยู เซอ ริน ผิว ขาว pantip| cdr เม็ด ฟู่| รองเท้า นุ่ม ๆ| ขมิ้น ไพร สด| กางเกง ขา ตัด| รองเท้า ส เก็ ต มือ สอง| nike air zoom pegasus 36 ผู้หญิง| เสื้อ วิน เท จ ราคา ส่ง| รองเท้า แค ป ป้า| รองเท้า แตะ สุขภาพ ชาย| คาเฟ่ เดอะ เจ| ครีม บิ ง ซู| ส กิน แคร์ ผิว ผสม| ครีม ลํา ไย แก้ ฝ้า pantip| lamer ครีม| vitamin b1 คือ| วิตามิน ผิว pantip| เจ ล แต้ม สิว pair| ครีม ยัน ฮี ดี ไหม| วิตามิน ซี 1000 mg ยี่ห้อ ไหน ดี| คาเฟ่ แมว อารีย์| รองเท้า แตะ สุ พ รีม| ครีม แก้ ขา แตก ลาย| กางเกง ฮาวาย| วิตามิน บี รวม แบ ล็ คม อ ร์| รองเท้า คอม แบ ท ผู้หญิง| รองเท้า แบดมินตัน supersport| minus 20 ครีม ราคา| วิตามิน บํา รุ ง ผิว หน้า| แบบ เสื้อผ้า ชีฟอง สวย ๆ| sana ครีม| เซ รั่ ม ก่อน แต่งหน้า| รองเท้า erke| nike cortez ผู้ชาย| วิตามิน ช่วย ผิว ขาว| เสื้อ mango| รองเท้า แตะ fila แท้| mivolis สี ส้ม| วิตามิน ซี ของ องค์การ เภสัช| ครีม เวช สํา อา ง| o&b รองเท้า| รองเท้า ผ้าใบ คอนเวิร์ส สี ขาว| วิตามิน บี 1 6 12 กิน ตอน ไหน| ยู เซอ ริน โฟม ล้าง หน้า| ครีม benzac| ครีม ลด สิว pantip| ส กิน แคร์ หน้า ขาว ใส| ขายส่ง เสื้อผ้า 20 บาท| ร้าน เสื้อผ้า คน อ้วน ig| รองเท้า sneaker สี ขาว| เครื่อง สํา อา ง เกาหลี ราคา ส่ง| กางเกง ผ้า ผู้หญิง| วิตามิน ซี ขาว| cafe สาทร| วิตามิน ซี เกาหลี กิน ตอน ไหน| เสื้อ ลูกไม้ บาง ลํา ภู| รองเท้า แค ท| กางเกง ทรง ฮาเร็ม| รองเท้า อดิ ดา ส ผู้ชาย| ครีม บํา รุ ง ผู้ชาย| ชุด เด รส ทำงาน ผ้า ไทย| ครีม ลด ริ้ว รอย ผู้ชาย อายุ 50| รองเท้า ผ้าใบ คอนเวิร์ส ผู้หญิง|